Sök
Publishing-priset logga

Lärare ska åter ingå vid skolinspektioner

Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att granska pandemins effekter med ett antal inspektioner under året, i de flesta ingår lärarna.

Lärare kommer återigen ingå i de flesta av Skolinspektionen distansinspektioner under 2021.
– Det är en avvägning men vi är fortsatt måna om att värna lärarnas tid och deras viktiga arbete, säger Katarina Nyström, projektledare för regeringsuppdraget Covid-19.

Skolinspektionen har nu fått ett nytt regeringsuppdrag där de ska se över elevernas hälsa och deras förutsättningar att nå målen under covid-19-pandemin samt vilka konsekvenser den har haft för eleverna.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i december 2021 och ska ske i samarbete med Skolverket.

– Vi har en viktig roll att följa och granska att elever får en så bra undervisning och utbildning som möjligt under rådande omständigheter. Vårt uppdrag tillsammans med Skolverkets uppdrag kommer att bidra till ökad kunskap om pandemins följder för svensk skola, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Ilsket upprop bland rektorer

När Skolinspektionen efter ett uppehåll inledde sina granskningar via distans i mitten av april 2020 rörde det upp ilskna känslor bland hundratals rektorer och skolpersonal runt om i landets skolor. Man ansåg att inspektionerna borde vänta till efter pandemin.

Ett upprop publicerades i Aftonbladet mot Skolinspektionens beslut. En rad rektorer uttalade sig i Läraren, däribland Torbjörn Hanö, rektor på Polhemsskolan i Lund, som inte tänkte låta Skolinspektionen störa hans lärare.

Skolinspektionen gick då ut med beskedet att lärarna inte skulle intervjuas vid distansgranskningarna utan bara rektorer och elever. Få kunde då överblicka hur lång tid pandemin skulle hålla i sig. Oron har nu växt kring vilka långsiktiga effekter pandemin kommer få på eleverna och allt fler vill få grepp om utbildningsskulden.

Klassrumsobservation på nätet

Regeringsuppdraget har lett till att Skolinspektionen nu startar sex nya granskningar utöver de två som redan görs av den kommunala vuxenundervisningen och i grundskolan. I minst fyra av dem vill Skolinspektionen nu ha med lärarnas synpunkter. Några av dem är mindre granskningar, fallstudier på få skolor, men de sista granskningarna strax innan sommarlovet och i september är mer omfattande på ett 60-tal skolor.

Skolinspektionen kommer också genomföra en mindre granskning som ska likna en klassrumsobservation. Men klassrumsbesöket kommer att ersättas av att inspektörer deltar i distanslektioner i realtid i kombination med intervjuer av lärare och elever. Arbetssättet är hämtat från Nederländerna och Storbritanniens inspektioner under pandemin.

Katarina Nyström, projektledare distansinspektioner Skolinspektionen Foto: Skolinspektionen

– Under våren föreslår vi alltså att lärare ska vara med i de lite mindre granskningarna där det inte är lika många skolor som deltar för det är självklart jätteviktigt för oss att få in lärarnas erfarenheter, säger Katarina Nyström.

Har det varit en brist och en svårighet att ni inte fått in lärarnas synpunkter?

– Det har varit en avvägning som vi har fått göra i denna speciella situation men det kommer vara jättebra att få in lärarnas erfarenheter. I våra distansinspektioner har vi försökt ha en stöttande och framåtsyftande funktion för rektorn och där har vi bland annat fokuserat på lärarnas situation och hur rektorn kan arbeta för att stötta lärarna, säger Katarina Nyström.

Skulle det ens vara möjligt att fullfölja regeringsuppdraget och undersöka hur pandemin påverkar elevernas resultat och undervisning utan att ha med lärarnas syn?

– Lärarna är en jätteviktig röst här. I de sista undersökningarna som vi gör i juni och september hoppas vi att läget är annorlunda och att skolorna kunnat återgå till en mer normal situation. I dessa fokuserar vi på lovskolan och i den sista på undervisningstappet och vad man kan dra för slutsatser. Där hoppas vi verkligen kunna fånga lärarnas upplevelser på ett mer samlat sätt. Det är ett jätteviktigt komplement även om vi varit måna om att värna lärarna arbetstid och situation och inte velat störa dem tidigare. Men vi får vara lyhörda utifrån hur pandemin utvecklar sig, säger Katarina Nyström.

Skolinspektionens nya inspektioner

Granskning av fjärr- och distansundervisningen på 120 gymnasieskolor under våren 2021 med fokus på hur man kan genomföra vissa undervisningsmoment och arbetsplatsförlagd lärande, hur man kan skapa ett brett och varierat bedömningsunderlag och hur särskilt stöd samt elevhälsan fungerar. Intervjuer i huvudsak med rektorer och elever (inga lärare). Start i slutet av mars-början av april.

Observationer av fjärr-och distansundervisningen kommer ske under lektioner på nätet i 5 grundskolor och 5 gymnasieskolor. Fokus kommer vara på att granska ledarskapet i undervisningssituationen, aktivt lärarstöd, tydligheten i undervisningens upplägg och mål. Inbegriper lärare och elever på de utvalda skolorna. Beräknas starta i april.

Fördjupning av tidigare granskning utifrån de utmaningar som framkommit på språkintroduktionsprogrammet under fjärr- och distansundervisningen. Granskningen blir en fallstudie med ett elevnära perspektiv på ett mindre antal skolor och intervjuer kommer att ske med rektorer, lärare och elever. Beräknas starta i maj.

Fördjupad granskning av elevhälsans arbete på ett mindre antal skolor. Ska undersöka hur elevhälsans arbete förändrats och hur man hittar fram till elever som inte mår under fjärr- och distansundervisning. Intervjuer görs med rektorer, elevhälsopersonal, lärare och elever. Beräknas starta i maj

Har lovskolan fungerat och erbjudits i tillräcklig omfattning under pandemin? Det ska granskas på sammanlagt 60 grund- och gymnasieskolor. Intervjuer sker i första hand med rektorer och elever men om det är möjligt tas även lärare med. Beräknas starta i juni.

Hur har fjärr- och distansundervisningen utvecklats? Vilka åtgärder har tagits? Vad kan man dra för lärdomar för framtiden? Det är frågor som ställs till rektorer, elever och lärare på ett 60 tal skolor för att fånga deras upplevelser av pandemins konsekvenser. Beräknas starta i september.