Sök

Skolstängning granskas av ny coronakommission

Socialminister Lena Hallengren presenterade Mats Melin, corona-kommitténs ordförande, tillsammans med Isabella Lövin (Mp) och Stefan Löfven.

Regeringen har tillsatt en kommission som ska granska hanteringen av covid-pandemin.
En av arbetsuppgifterna blir att granska gymnasiestängningen och distansundervisningen.

En grupp experter ska tillsammans granska hur myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer i samhället hanterat corona-pandemin.

Ska studera fjärrundervisningen

– Folkhälsomyndigheten rekommenderade den 16 mars 2020 att undervisning i gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och högskolan skulle bedrivas genom fjärr- eller distansundervisning. Det är även en rekommendation som folkhögskolor följt. Kommissionen ska bland annat utvärdera effekterna som fjärr- och distansundervisning har gett, både individuellt och ur ett samhällsperspektiv, säger Lena Hallengren (S), socialminister.

– Dessutom ska kommissionen utvärdera hur kommunikationen skett mellan regeringen, regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner sett ut under coronautbrottet. Har kommunikationen varit tydlig och samstämmig? Har den nått sitt syfte?, säger Lena Hallengren.

”Rusta samhället”

Statsminister Stefan Löfven:
– Krisen har satt saker som inte fungerat lika väl i blixtbelysning, vi behöver fortsätta rusta samhället starkt. Vi ska dra lärdomar av coronavåren, och som ett första steg behöver Sveriges hantering av virus och effekterna utredas, säger statsministern vid en presskonferens.

Mats Melin, kommissionens ordförande, är justitieråd vid högsta förvaltningsdomstolen.

– Det är ett viktigt arbete, inte minst för att vi ska kunna dra lärdomar och stå bättre rustade inför nästa kris. Vi genomlider en kris för enskilda, för ekonomin och för samhället i stort. Det är en utmaning att åstadkomma detta under en begränsad tid, och det finns gränser för hur ny kunskap ska kunna inhämtas under tiden kampen mot smittan pågår. Det står i direktiven att krishanteringen inte ska påverkas av vårt arbete, säger Mats Melin.

Slutredovisningen

Slutredovisning av arbetet sker 28 februari 2022, men delredovisningar kommer att ske 30 november 2020 och 31 oktober 2021.

Kommissionen kommer också ge förslag på åtgärder i de fall de kommer fram till eventuella brister.
Totalt kommer kommissionen att bestå av 6-8 personer, enligt Lena Hallengren. Dessa ska presenteras inom kort.

Skolfrågor kommissionen ska granska

Kommissionen ska:

  • utvärdera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa barns, elevers, studerandes och studenters rätt och tillgång till omsorg och utbildning,
  • utvärdera effekterna av övergången till fjärr- och distansundervisningens både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv samt utifrån elevers, studenters och studerandes olika behov och förutsättningar,
  • belysa de åtgärder som vidtagits inom forsknings- och innovationsområdet för hantering av pandemin och
  • lämna de förslag på åtgärder som kommitténs iakttagelser ger anledning till.

Källa: Utbildningsdepartementet.