Sök

Därför väntar regionerna med arbetsplats-tester

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, berättar att de inte har landat i hur smittspårningen på skolor ska fortlöpa.

Två veckor efter Folkhälsomyndighetens krav på testning på arbetsplatser saknas sådan i flera regioner.
– Vi arbetar febrilt för en rimlig strategi, säger Karin Festin, smittskyddsläkare i region Östergötland.

LÄSTIPS: Avstånd i skolan – detta gäller

– Arbetsplatsen är en miljö där smittspårning är väldigt viktig. Vi har inte fullt ut landat i fortsättningen, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

På frågan om det kommer beslut som exkluderar lärare i testgrupperna har hon i dagsläget inget svar.

En stor del av smittspridningen sker på arbetsplatser, och i början av mars kom Folkhälsomyndigheten (FHM) med nya rekommendationer om provtagning för yrkesgrupper som inte kan arbeta hemifrån – vilket Läraren.se var först med att rapportera.

Bland annat gäller att den som varit i kontakt med en konstaterat covid-positiv person på arbetsplatsen ska testas två gånger innan det är läge att återvända till skolan, vilket också inkluderar gymnasieelever.

– Det kan röra sig om ett sextiotal personer bara vid en enda arbetsplats, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i region Sörmland.

LÄSTIPS: 24 lärare berättar: Så har pandemin förändrat våra liv

Ingen statistik från skolan

I Gävleborg testar man enligt rekommendationerna, men med ett test dag 3 till 5 i stället för som rekommenderat, dag 1 och dag 5.

Ingen av de åtta regionerna för statistik över resultaten för skolan.

– Det går inte att urskilja dem bland alla de som provtar sig av andra skäl, på grund av sjukdom eller i egenskap av hushållskontakt, svarar kommunikationsdirektören Johanna Wiechel-Steier.

Region Gävleborg testar på arbetsplatser på dag 3-5. Men smittskyddsläkaren Shah Jalal är noggrann med att poängtera att testningen av asymtomatiska personer inte är det avgörande för att bromsa smittan.

– Att förebygga är alltid bättre än att leta symptom senare. Gå inte till jobbet om du är sjuk, håll avstånd och använd munskydd om det inte går att hålla avstånd, säger han.

Men tre veckor efter att FHM:s nya riktlinjer börjat gälla, är det flera regioner som inte följer dem.

I Östergötland fokuserar smittskydd på vårdmiljön.

– Vi arbetar för närvarande febrilt med att utarbeta en hållbar och rimlig strategi utifrån FHM:s rekommendationer. I dagsläget har vi inte satt igång med att provta exponerade asymtomatiska på arbetsplatser på bred front, förutom i vissa särskilda fall med mycket smittspridning eller där det finns särskild sårbarhet. Då gäller det framför allt vårdmiljöer, skriver smittskyddsläkare Karin Festin i ett mejlsvar.

Region Kronoberg väntar också på nya förhållningsorder, och avvaktar därmed den breda jobbspårningen.

Så gör regionerna

Så gör regionerna med testning på arbetsplatsen:

Stockholm: Inför testning av asymtomatiska vuxna och unga på gymnasiet, inom kort.

Blekinge:
Regionen följer rekommendationerna, men för ingen statistik över provtagning i skolmiljö.

Sörmland: Regionen följer rekommendationerna, och ”ett stort antal” gymnasieelever och personer på arbetsplatser rekommenderas att lämna prov. Ingen statistik över provtagningen, eller kontroll av att den som rekommenderas så verkligen genomför provtagningen.

Kronoberg: Inväntar en ny rekommendation. Regionen räknar med att provta nära kontakter från och med vecka 12.

Östergötland: Tar fram en strategi. Testning av asymtomatiska personer sker inom vården.

Uppsala: Följer rutinerna gällande testning. Data över antal provtagna lärare och elever saknas i dagsläget.  

Gävleborg: Testar asymtomatiska på arbetsplatsen på dag 3-5.

Halland: Följer rekommendationerna, men för ingen statistik.

Region Västerbotten: Följer rekommendationerna sedan vecka 10. För ingen statistik.

Örebro: Regionen följer rekommendationerna och testar nära kontakter till en smittad på arbetsplatser, inklusive gymnasieungdomar.

Region Gotland har hittills genomfört tester på asymtomatiska personer på en skola. Regionen för ingen statistik över skolresultaten.

Region Värmlandi följer rekommendationen. Individerna provtar sig som allmänhet/privatpersoner och det finns därmed ingen åtskillnad i beställning av provtagning. Regionen har heller ingen färdig sammanställning vad gäller smittspridning i skolan.

Dalarna: Följer riktlinjerna. För ingen statistik över utbrott på arbetsplatser.

Norrbotten: Följer rekommendationen. För ingen statistik över var provtagna arbetar.

LÄS ÄVEN

Mer distansundervisning hotar öka lärarbristen

Lärare värsta stressyrket – kräver minskad arbetsbelastning

Skolan i anmälningstopp – men få skyddsstopp

Här undervisar gymnasielärare i fulla klassrum

Fem länder – fem covid-strategier

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.