Sök

Kartläggning: Behovet av sommarskola ökar i år

Behovet av sommarskola ser på flera håll i landet större ut efter coronavåren, än i vanliga tider. Foto: Getty Images

Distansundervisning, ökad frånvaro och ökad psykisk ohälsa. Skälen är många till att sommarskolorna väntas bli fyllda i sommar.
Läraren har kartlagt sommarskolebehoven i pandemins Sverige. 

Läraren.se har från den 11 till den 19 maj frågat de tio största kommunerna och de fyra största friskolekoncernerna i Sverige i vilken utsträckning de erbjuder sommarskola i år. De har även svarat på om de behöver öka antalet platser på grund av Coronapandemin eller om de tagit till andra åtgärder för att eleverna ska klara skolgången.

Så här ser läget ut, kommun för kommun:

MALMÖ: 350 fler än ifjol

I Malmö har totalt 850 elever blivit erbjudna att delta i sommarskola under veckan före midsommar och veckan efter. Det är 350 fler elever än i fjol, men Hans Nilsson gissar att drygt 500 kommer att delta.

– Skolorna jobbar hårt under maj för att minska antalet behövande elever. Det finns ett antal skolor med många elever som har behov av sommarskola och det rör sig framför allt om skolor i socioekonomiskt utsatta områden, säger Hans Nilsson, samordnande utbildningschef på Grundskoleförvaltningen i Malmö

– Det är betydligt fler elever i år som är aktuella för sommarskola, vilket beror på pandemin då många elever missat väldigt mycket undervisning, säger han.

Men trots en extremt tuff frånvaro på vissa håll, har man på vissa skolor fått eleverna att återvända till skolan och situationen ser något ljusare ut.

Läs också: Sommarskola inte aktuellt på Malmöskola – trots 81 procent frånvaro

STOCKHOLM: Stora skillnader mellan stadsdelar

I Stockholms grundskolor uppskattade man den 27 april att 1 421 elever i grundskolan kommer ha behov av sommarskola. Prognosen för gymnasiet ligger på cirka 1 000 elever.  Det ligger långt över antalet som deltog i fjol.

Trots de höga siffrorna kan varken Elisabeth Forsberg, stabschef, grundskoleavdelningen, eller Catharina Sackermark Larsson, stabschef på gymnasieavdelningen, svara på om det kommer innebära en ökning jämfört med i fjol.

– Vi vet av erfarenhet att elever som blir erbjudna lovskola inte alltid tackar ja, svarar Elisabeth Forsberg.

De kommunala grundskolorna i Stockholm fick förra sommaren statsbidrag för sommarskola för 465 deltagande elever i åk 8 och 9.

– Den siffran kan inte jämföras med den uppskattning av elever i behov av lovskola som gjorts 2020. Hur årets antal deltagare ser ut vet vi först i augusti–september, skriver AnnaLena Thorén, Grundskolesamordnare i Stockholm.

Staden kommer erbjuda sommarskola för åk 4–9 i anslutning till skolavslutningen, med lite variationer. På gymnasiet blir det under en fyraveckorsperiod med start från mitten av juni. Elever som riskerar att inte nå E (godkänt) i ett eller flera ämnen kommer att beredas plats.

Av den uppskattning som gjorts i 51 av stadens 65 grundskolor framgår det att skillnaderna mellan stadsdelarna är väldigt stora. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, som är en av de stadsdelarna med flest grundskolor 7st, räknar man med att 322 elever har behov av lovskola. På Östermalm där man bara har två grundskolor, varav en har svarat, anses behovet finnas för 8 elever. På Södermalm, där 5 av 9 grundskolor svarat, anses 113 elever ha behov. I Enskede Årsta Vantör har stadsdelsnämndens sex grundskolor uppskattat sitt behov av sommarskola till 151 elever. I Rinkeby-Kistas fyra grundskolor är det 112 elever.

GÖTEBORG: Besked kommer senare

I Göteborg erbjuder man i sommar lovskola under tre veckor, veckan före midsommar och två veckor efter. I första hand sker det inom ramen för den obligatoriska sommarskolan för åk 8 och 9 men det finns också ett antal skolor som erbjuder lovskola för andra årskurser.

– Just nu pågår dialog mellan skolorna och elever i behov och deras vårdnadshavare, så först i månadsskiftet maj/juni vet vi mer exakt hur många elever som kommer att delta i lovskolan, svarar Anders Samuelsson, enhetschef Kvalitet och utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning.

I fjol deltog 364 elever i åk 8 och 9 i lovskolan i Göteborg. Göteborg har inte svarat på i vilken omfattning de kommer bedriva lovskola för gymnasiet.

UPPSALA: Ser en coronaökning

I Uppsala kommer niorna att erbjudas sommarskola i juni medan åk 8 får sommarskola i augusti innan skolstart. Även gymnasieeleverna kommer erbjudas sommarskola. Preliminära anmälningar från grundskolorna i år indikerar att cirka 150 elever har behov av sommarskola i åk 8 och uppemot 200 i åk 9. Ingrid Holström, strateg på Utbildningsförvaltningen i Uppsala, uppger att det är en utökning vilken kan härledas till elevernas frånvaro under våren pga Corona.

– Vi har sett till att det finns resurser för att ta emot fler elever i åk 8 och 9 än i fjol då 140 var anmälda från åk 8 och 176 från åk 9, säger hon.

Men eftersom det var betydligt färre som deltog i fjol än som anmält sig med 115 från åk 9 och 69 i åk 8 så tror Ingrid Holström att antalet som faktiskt deltar i år kommer att landa på cirka 50 elever färre än de om nu är anmälda i de båda årskurserna.

LINKÖPING: Niorna erbjuds sommarskola

I Linköping kommer åk 9 att erbjudas sommarskola i grundskolan under tre veckor i juni. Staden kartlägger nu behovet för grundskolans elever och vet inte om det kommer bli färre eller fler än i fjol.

– Förra sommaren var cirka 60 elever anmälda till den obligatoriska sommarskolan, säger Kathrin Hansson, sakkunnig på avdelningen förskola och grundskola.

Kommunen har inte svarat på om de kommer erbjuda sommarskola för gymnasieelever.

HELSINGBORG: Ingen utökad sommarskola

I Helsingborg räknar verksamhetschefen Peter Abrahamsson för Helsingborgs stads skolor inte med att det blir någon utökad sommarskola för åk 8 och 9 i jämförelse med i fjol. Gymnasieskolorna kommer erbjuda lovskola under sommaren. Peter Abrahamsson anger att skolorna planerar för att ta emot cirka 250 elever i sommarskola under två veckor i juni.

NORRKÖPING: Har satt tak på antal elever

Norrköping kommer att ha sommarskola för årskurs 6–9 under veckan före och efter midsommar. Gymnasieskolorna ansvarar kring eventuell lovskola ute på varje skola.

– När det gäller grundskolan utgår vi från förra årets siffror och är nu mitt inne i anmälningsprocessen där rektorerna ska komma in med elevantalet senaste 25 maj. Vi begränsar antalet elever per klassrum pga Coronaviruset och har därför satt 150 elever som tak. Vi har inte fått några indikationer på att det skulle vara fler som behöver gå på lovskola 2020. Skulle vi få fler anmälningar kommer vi i första hand prioritera årskurs 8 och 9, säger Tanja Elf, utredare barn- och ungdom ledning i Norrköping.

VÄSTERÅS: Ansökningarna har tredubblats

I Västerås har antalet högstadieelever som söker till sommarlovskolan tredubblats i jämförelse med i fjol, skriver Peter Johansson, utvecklingsledare grundskola

Barn och utbildningsförvaltningen. Totalt har 170 elever från årkurs 8 och 9 anmält sig. På gymnasiet har cirka 150 elever anmält sig enligt Andreas Hultin, utvecklingsledare gymnasie och vuxenutbildningen, men han är osäker på om det kommer vara en ökning av elever i jämförelse med förra sommaren.

Årskurs 8 och 9 kommer att erbjudas sommarskola veckan före och efter midsommar medan gymnasiet har sin sommarskola två veckor innan midsommar.

JÖNKÖPING: Psykisk ohälsa kan öka behovet

I Jönköping organiserar cirka hälften av Jönköpings åtta högstadieskolor sommarskola till de elever som önskar och är i behov. Nästan alla högstadieskolorna har även andra former av lovskolor på sportlov och påsklov samt höstlov. En av skolorna, Ljungarumssskolan, har dessutom en så kallad vårskola där elever nu under några veckor från mitten av maj får mer individanpassad undervisning. 

På gymnasiet samarbetar de fyra kommunala gymnasieskolorna och erbjuder en gemensam sommarskola för 120 elever.

– Det kan bli fler elever som behöver söka till sommarskolan men det ser vi först när ansökningstiden gått ut. Vi kommer däremot inte utöka med fler veckor utan erbjuder veckan 25 och 26. Antalet elever på sommarskolan har varit konstant de senaste åren men om det nu sker en ökning av antalet elever kan man nog koppla den direkt till missade kunskaper pga fjärrundervisning under Corona. Den psykiska ohälsan ökar också bland elever när skolan är stängd vilket också kan göra att eleverna inte når målen, konstaterar Camilla Wetterö, biträdande verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande.

Läs också: Jönköping bäst i klassen – tack vare vårskola

ÖREBRO: Tros se en ökning

Örebro kommer, enligt gymnasiechefen Mokhtar Bennis, att erbjuda en sommarskola på gymnasiet under två veckor i juni och en i augusti. Det beräknas bli fler elever som har behov än i fjol vilket bland annat har sin förklaring i Corona. Kommunen har inte svarat på hur situationen ser ut för grundskolan.

När det gäller de stora friskolekoncernerna så kan ingen ge en samlad bild över hur behoven ser ut av sommarskolor. Så här svarar de tillfrågade friskolekoncernerna.

Fakta: Miljonsatsningar på lovskola

Regeringen har nyligen föreslagit, som en extra åtgärd pga coronapandemin, att satsa ytterligare 120 miljoner för att fler elever ska kunna få möjlighet att delta i lovskola. Förslaget bygger på en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. Pengarna ska öronmärkas för lovskolan och förslaget innebär att man utökar statsbidraget som huvudmännen kan söka för att erbjuda annan frivillig lovskola till elever som inte nått eller riskerar att nå kunskapskraven för betyget E.

Läget hos största friskolekoncernerna:

Thoréngruppen anger att de har sökt statsbidrag för cirka 175 elever i både gymnasiet och grundskola. Man erbjuder obligatorisk lovskola för årskurs 8 och 9 och även för år 6 och 7 samt gymnasiet. De planerar att hålla sommarskolor på de olika orterna där skolorna ligger strax efter skolavslutningen.

– Det blir det lokala förutsättningarna och behoven som styr omfattningen. Ansökan och statbidrag gjordes dock innan vi kunde förutse spridningen av corona. Utöver det antalet vi sökt för, kan fler elever tillkomma utifrån rådande omständigheter. Vi har ännu inte beräknat antalet. Vi har inte beslutat om vi ska utöka erbjudandet om sommarskola på grund av corona. Om behovet ökar så kommer även lovskolan att öka oavsett om det beror på Corona eller inte, säger Jeanette Wilén, kvalitetschef på Thoréngruppen.

Många skolor arbetar nu med aktivt allmänt stöd och läxhjälp vilket kan påverka behoven av lovskola.

Kunskapsskolan, som har 29 grundskolor och sju gymnasieskolor runt om i Sverige kommer att genomföra lovskola direkt efter sommaravslutningen men starten blir vid lite olika tillfällen. Man kommer inte att erbjuda sommarskola till gymnasieeleverna. Varje grundskola planerar nu för sin lovskola och i dagsläget har man centralt inte kunskap om hur många elever som kommer erbjudas lovskola i jämförelse med förra sommaren.

– Högsta prioritet har eleverna i årskurs 9, men vi erbjuder lovskola till alla elever som har behov utifrån en individuell bedömning. Vad vi vet i i nuläget blir det ingen utökad lovskola på grund av Corona, svarar Sofi Klang, kommunikationschef.

Internationella Engelska skolan planerar att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i alla grundskolor där det behövs. Hur många det blir eller om det blir fler än i fjol kan Linda Norberg, pressansvarig på Internationella Engelska skolan, ännu inte säga.

– Varje skola är just nu i processen av bedömning och betygsättning, efter det har vi ett mer specifikt svar. Exakt vilka andra insatser våra skolor kommer att göra på grund av pandemin är för tidigt att svara på, svarar Linda Norberg.

Inom Academediakoncernen skiljer det sig ganska mycket hur man arbetar med sommarskola på de cirka 150 gymnasieskolorna. Huruvida en skola kommer att ha sommarskola är en lokal fråga som varje rektor hanterar i samråd med sina skolchefer.

Inom Academedia finns NTI Gymnasiet med 28 gymnasieskolor. Hälften av dessa gymnasieskolor har någon form av sommarskola; till exempel förlängd kurs, förstärkt prövning, enskilda moment eller liknande.

– Vår grundprincip är att den garanterade undervisningstiden ska uppfyllas inom terminstiderna, även om vi kör fjärr- och distansundervisning, och det har de flesta lyckats med. En del skolor har ordinarie sommarskola, men vi ser inga indikationer på att detta har ökat på grund av corona.

Fakta: Sommarskola är en skyldighet som kan utökas av huvudmännen

Lovskola på sommaren kallas ibland för sommarskola. Begreppet "lovskola" är reglerat i skollagen.

Obligatorisk lovskola:

Huvudmän är skyldiga att erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan, under vissa förutsättningar, för elever som riskerar eller inte har blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram (omfattar inte ett högskoleförberedande program). För att bli behörig till ett yrkesprogram krävs att eleven måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och dessutom godkända betyg i ytterligare minst fem andra ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen. Obligatorisk lovskola ska pågå i minst 50 timmar.

Annan frivillig lovskola:

Huvudmannen kan därutöver ordna annan frivillig lovskola för elever. Den regleras inte i skollagen men huvudmännen kan söka statsbidrag för att ordna den. Lovskola utöver de 50 obligatoriska timmarna är statsbidragsberättigad. Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå betyget E. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Bidraget för år 2020 kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän för:

  • grundskolan med elever i årskurs 6–9
  • sameskolan i årskurs 6
  • specialskolan i årskurs 7–10
  • gymnasieskolan.

Källa: Skolverket

Fakta: Så gjordes undersökningen

Enkäten skickades ut av Läraren.se via mejl den 11 maj till de tio största kommunerna: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg, Norrköping, Jönköping. Kommunerna svarade fram till den 19 maj. Friskolekoncernerna: Academedia, Kunskapsskolan, Internationella Engelska skolan, Thoréngruppen.

Samtliga tillfrågade kommuner och friskolor har besvarat enkäten.