Sök

Kraftiga nedskärningar i budget för Skolverket

Katarina Tiväng, stabschef, uppger att myndigheten inleder en dialog med regeringen om de effektiviseringar man vill göra. Foto: Arkivfoto/Pressbild

Regeringen aviserar kraftiga neddragningar och omprioriteringar i Skolverkets budget. Bland annat påverkas de kvalitetsdialoger man för med skolhuvudmän – och pengar överförs från Skolverket till forskningsanläggningen ESS.

LÄS ÄVEN: Stram budget för skolan: "En svångrem"

Pengar till kvalitetsdialoger med skolhuvudmän och utvecklandet av ett gemensamt skolvalssystem dras bort i budgeten för Skolverket. Samtidigt vill regeringen överföra 166 miljoner från Skolverket budget till forskningsanläggningen ESS i Lund.

Katarina Tiväng, stabschef på Skolverket, konstaterar att regeringen inte har fattat något beslut om ändringen av Skolverkets uppdrag:

– Vi har läst budgetpropositionen och noterat att regeringen vill göra en effektivisering av Skolverkets arbete med riktade insatser mot huvudmän, bland annat genom en omprioritering från kvalitetsdialoger. Anslaget minskas med 61 miljoner kronor 2023 och beräknas minska med 85 miljoner kronor från och med 2024, skriver Katarina Tiväng till Läraren.se

Hon skriver att Skolverket nu inleder en dialog med uppdragsgivaren, alltså regeringen, utifrån det som framkommit i budgeten.

Kvalitetsdialogerna har precis startats

Kvalitetsdialogerna startade i september 2022 och genom dem skulle Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuda skolhuvudmän återkommande dialoger för att stärka kvaliteten.

Regeringen beskriver minskningen i anslaget för en "effektivisering av Statens Skolverks arbete med riktade insatser mot skolans huvudmän."

Om kvalitetsdialogerna ska ersättas av något annat stöd till skolhuvudmännen för att förbättra och stärka kvaliteten i skolan framgår inte av budgeten.

I budgeten som beslutades av riksdagen för 2022 fanns också en ökning i budgeten för en förstärkning av undervisningen i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, samt för införande av ett gemensamt skolvalssystem.
De anslagen minskas nu istället med 25 000 000 kronor 2023. För 2024 beräknas anslaget minska med 71 000 000 kronor och för 2025 med 70 000 000 kronor.

Regeringen skriver i budgeten att ”dessa reformmedel föreslås omprioriteras för andra satsningar inom utgiftsområdet.”

Pengar till forskningsanläggning

Regeringen skriver också i budgeten att Skolverkets anslag minskas för att istället gå till forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund.

Följande år minskas Skolverkets anslag med: 

  • 166 000 kronor år 2023
  • 160 000 kronor år 2024
  • 107 000 kronor år 2025
  • 15 000 000 kronor från och med år 2026.

Vad besparingarna eller omprioriteringarna innebär för Skolverkets verksamhet har Skolverket inte kunnat svara på. Läraren.se ställde frågor till regeringens presstjänst under tisdagen.

Ulrika Walldén, kommunikationschef på Utbildningsdepartementet, svarar i ett mejl på onsdagsmorgonen att regeringen behöver göra prioriteringar i budgeten för att kunna finansiera fler speciallärare, stärka tillgången till läromedel och införa sociala team.
Hon bekräftar att Skolverkets uppdraget när det gäller kvalitetsdialogerna inte har förändrats ”i nuläget”. Hon poängterar att Skolverkets riktade insatser till huvudmännen är uppskattade och värdefulla av skolhuvudmännen. Men förslaget att spara 61 000 000 för 2023 gäller:

”Regeringen bedömer att det finns potential att samordna och effektivisera insatserna och föreslår därför att resurser omprioriteras inom Skolverket.”, skriver hon.

Förslaget att spara 166 miljoner på Skolverkets förvaltningsanslag för att finansiera forskningsanläggningen ESS i Lund fanns i budgetpropositionen för 2022. Det handlar om pengar som avsatts för satsningar att förstärka undervisningen i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och ett gemensamt skolvalssystem som administreras av Skolverket för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

”Att regeringen nu föreslår att dessa medel ska användas som finansiering påverkar inte Skolverket negativt då de satsningar som medlen avsatts för inte genomförts.”, skriver hon.

Nytt skolvalsystem ska utredas

Att pengarna till ett nytt skolvalssystem dras tillbaka som beslutats av den tidigare regeringen i juni 2022 förklaras med att Skolverket har fått i uppdrag att utreda och lämna ett förslag på hur ett nytt skolvalssystem ska se ut. De ska vara klart senast 1 september 2023. Utgångspunkten ska vara att urvalen till kommunala skolor och fristående skolor ska vara desamma som idag. Skolverket ska dock ta hänsyn till analyser och slutsatser i utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” när de lämnar sitt förslag.

I uppdraget ingår fortfarande att det nya skolvalssystemet ska administreras av Skolverket.

Artikeln uppdateras