Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Statistik om enskilda skolor sekretessbelagda

Eftersom lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor att publiceras efter att domen vunnit laga kraft. Foto: Colourbox

Skolverket krymper sin publicering av statistik kraftigt. Från och med september kommer myndigheten endast att publicera statistik på riksnivå och inte för enskilda skolor.
”Vi har det sjukaste systemet i världen. Stoppa denna galenskap! NU!”, rasar Lärarens krönikör Hamid Zafar på twitter.

Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks-, kommun och skolnivå. Men strax efter skolstart blir endast uppgifter på riksnivå tillgängliga.

– Vi kommer att stänga ned våra databaser som Siris och Salsa, säger Eva Durhan. 

Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut. Kammarrättens dom överklagades men Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Därför har domen vunnit laga kraft.

Lika villkor

Trots att domen handlade om fristående skolor kommer även tillgången till uppgifter om kommunala skolor att strypas.

– Det finns ett starkt skäl till detta, nämligen att det ska vara lika villkor för kommunala och fristående huvudmän. Om vi skulle redovisa kommunala skolor skulle det inte vara rättvist, säger Eva Durhan.

Konsekvenserna blir omfattande:

– För allmänheten innebär detta att man inte längre kan jämföra skolor i vår utbildningsguide. Så för skolvalet spelar det stor roll. Det innebär också att man inte får den insyn i skolväsendet som skollagen kräver. Och det får betydelse för Skolinspektionen som inte kommer att kunna hämta data från oss för att göra sina analyser, exemplifierar Eva Durhan.

TT: Är det en hållbar situation?

– Det är här vi befinner oss och det utifrån detta läge vi måste agera, säger Eva Durhan.

Men än är inte sista ordet sagt. 

Utbildningsminister Anna Ekström (S):

– Jag tycker att det här är information som behöver göras tillgänglig och jag arbetar för att åstadkomma det. Därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att kartlägga vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att Skolverket och Skolinspektionen ska kunna få tillgång till de uppgifter som krävs, säger Anna Ekström, till Läraren.se.

Salsa-databasen innehåller bland annat uppgifter om skolors resultat, med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.

Utredning

– Rättsläget efter domen påverkar elever och föräldrar som behöver korrekt information om olika skolor, men också kommuner som behöver informationen för tillsyn och resursfördelning. Våra skolmyndigheter behöver också informationen, för att bland annat kunna fördela statsbidrag och göra inspektioner, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Både Skolverket och SCB har nu i uppgift att se över situationen. Senast 4 september 2020 ska myndigheterna redovisa hur betygsuppgifterna ska kunna bli tillgängliga.

Konkurrens

Frågan om vad som är sekretessbelagt blev rättssak sedan SCB ändrat sin policy. När Sveriges Kommuner och Regioner som brukligt begärde ut statistik från SCB sade statistikmyndigheten nej till att lämna ut vissa uppgifter om fristående skolor. Motiveringen var att en friskolas elevsammansättning, genomströmning och betygsresultat kan påverka eller avslöja skolans ekonomiska förhållanden. Uppgifterna är med andra ord något friskolorna konkurrerar med.

Frågan har fått stor uppmärksamhet i hela skolsektorn.

– Jag tror att detta väckt väldigt stor förvåning hos alla aktörer, kommunala och fristående, säger Eva Durhan som inte noterat någon som tycker att policyförändringen är bra.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på författningsändringar för att lösa situationen.

– Det som krävs är att man kan göra en insamling på ett annat sätt, utanför den officiella statistiken, säger Eva Durhan.

FAKTA: Skolstatistiken som blir hemlig

Följande statistik kommer inte längre att publiceras:

  • Enstaka skolor (såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman).
  • Huvudmän (såväl enskilda huvudmän som offentliga huvudmän).
  • Kommunnivån (med undantag för kommunal vuxenutbildning och för kommunernas aktivitetsansvar).
  • Det handlar till exempel om uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare. Följande statistikkällor kommer att påverkas:
  • Utbildningsguiden i de delar som visar statistikuppgifter, vilket är det informationssystem som regleras i förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet.
  • Sök statistik på Skolverkets webbplats, för de nivåer som nämns ovan.
  • Jämförelsetal, statistikdatabas.
  • SALSA, statistikdatabas.
  • Skolverkets API med öppna data, Planned Educations API: delarna 1 Skolenheter och 3 Statistik.
  • Elevstatistiken i Excelfilen med adresser till alla skolor

Det gäller både statistik för tidigare år och statistik som kommer att publiceras framöver.

Källa: Skolverket

Rektor Hamid: Stoppa galenskapen nu!

På skoltwitter väckte beskedet stor ilska. Bland annat hos Lärarens krönikör och skolchefen Hamid Zafar, som skriver så här

”Betyg affärshemligheter?! Hur kan något som finansieras med skattemedel betraktas som affärshemligheter? Vi har det sjukaste systemet i världen. Tänker något parti reagera på detta? Stoppa denna galenskap! NU!”