Sök

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder efter att sexåring drunknat under lektion

Drunkningsolyckan där en sexåring miste livet på en lektion är fortfarande under utredning, men Arbetsmiljöverket kräver nu att Vellinge kommun vidtar särskilda åtgärder – annars väntar följder. Foto: TT

En sexårig elev drunknade på idrottslektionen i en skola i Vellinge vid höstterminens första dag. På plats fanns 40 barn och tre lärare.
Nu kräver Arbetsmiljöverket att kommunen vidtar en rad åtgärder, annars hotar myndigheten med vite.

Den tragiska drunkningsolyckan, där en sexårig pojke miste livet, skedde i en bassäng i Vellinge kommun den 18 augusti. Det var ettornas första riktiga skoldag. Pojken, som inte var simkunnig, hade idrottslektion tillsammans med 39 andra barn och tre lärare.

Sedan olyckan skedde har parallella utredningar startats av Vellinge kommun, Arbetsmiljöverket och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, för att ta reda på orsakerna bakom.

Förundersökning mot de tre lärarna, som misstänks för ”vållande till annans död”, leds av åklagare Klas Norelius, på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Han konstaterar att den här typen av mål kan ta lång tid att utreda – ibland ett par år.

– När den här utredningen kan bli klar vet jag inte. Det har gått tre månader nu och jag har svårt att tro att vi är klara om ett halvår, säger han.

Kraven på kommunen

Den 21 augusti 2020 ställde Arbetsmiljöverket krav på kommunen att återkomma med en utredning, efter att man gjort en inspektion på skolan.
Kommunen gav en extern advokatfirma uppdraget tillsammans med kommunens huvudskyddsombud Jessica Öberg. Kommunens undersökning, som var klar den 23 oktober, skickades till Arbetsmiljöverket som nu kräver ytterligare åtgärder.

Arbetsmiljöverket beslutade den 1 december att förelägga kommunen ett vite på 40 000 kronor om inte Vellinge kommun senaste den 28 februari har genomfört en rad åtgärder:

  • Kommunen ska undersöka riskerna för att elever eller pedagoger ska drabbas av ohälsa eller olyckor i samband med badaktiviteter i regi av kommunen.
  • Kommunen ska göra en skriftlig riskbedömning utifrån undersökningen och i den bedöma och ange hur allvarliga riskerna är för att någon drabbas och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Kommunen ska uppdatera/revidera sina rutiner för badaktiviteter så de kan genomföras på ett säkert sätt eftersom det efter den inträffade olyckan konstaterats att den gällande rutinen för badaktiviteter inte varit heltäckande och i vissa delar otydlig.

Om det krävs omfattande åtgärder som inte hinner åtgärdas före slutdatumet så ska kommunen bifoga en tidsatt handlingsplan där de beskriver vad det rör och vem som ansvarar.

”Kan finnas andra risker”

Patrik Nilsson, är den arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, som är ansvarig för inspektionen.

Var ni inte nöjda med den utredning som kommunen gjort av olyckan?

– Utredningen berör den händelse som inträffat och där har de svarat på det vi bett dem om. Anledningen till att vi nu ställer detta krav är att det kan finnas andra risker i samband med badaktiviteter som inte varit aktuella i just detta fall. Och innan kommunen sätter sina nya rutiner, för att förebygga olyckor eller ohälsa, behöver de utgå från ett större perspektiv, säger han.

I skälen till beslut utvecklar Arbetsmiljöverket vad kommunen behöver undersöka vid bad. Faktorer är exempelvis barngruppens sammansättning, ålder på barnen, hur välfungerande gruppen är, simkunnigheten med mera. Men även bassängens utformning och lämplighet i förhållande till barngruppen, kunskaper hos medföljande vuxna, fördelningen av uppgifter och ansvarsfördelningen mellan medföljande vuxna. Huruvida bad i havet ställer andra krav på kunskaper hos både barn och vuxna, om behovet av hjärtstartare, visselpipa och så vidare.

Ni skriver också att det är viktigt att utreda hur pedagogerna upplever sin arbetsbelastning när de ansvarar för badaktiviteter för att inte riskera arbetsrelaterad ohälsa eller sjukdom?

– Ja, det behöver de titta på, i synnerhet utifrån det som har inträffat, ska man utreda om pedagogerna upplever ett obehag eller om det finns vissa förutsättningar vid denna typ av aktiviteter som behöver förändras för att de ska känna sig trygga i sin yrkesroll vid dessa aktiviteter, säger Patrik Nilsson.

I kommunens uppdaterade dokument för badrutiner ska det tydligare framgå än i dag vilka grundläggande krav som gäller för att genomföra en badaktivitet i Vellinge kommun. Och vilka risker/förutsättningar som ska bedömas vid en enskild badaktivitet för att den ska kunna genomföras säkert samt förebygga de risker och behov som redan identifierats i kommunens undersökning.

– Det måste vara tydligt vad som gäller när man ansvarar för sådana här aktiviteter och vad man förväntas göra. Det är bra om det finns enhetliga rutiner i en kommun även om det kan behövas vissa lokala anpassningar utifrån de förutsättningar som finns på den lokala skolan. Men jag tycker att det är bra om man har en och samma rutin så långt det är möjligt. Och i den generella rutinen kan det stå att man ska titta på om det finns något som avviker vid det enskilda badtillfället och att det då ska bedömas av den som är ansvarig för aktiviteten.

Som man exempelvis gör vid en riskanalys?
– Ja just det.

Vellinge kommun utlovar nya badregler

Kommunen skrev i sitt svar den 23 oktober i år till Arbetsmiljöverket att kommunens utbildningschef har ansvar för att kommunen ska ha reviderade badregler klara senast den 28 februari 2021. De ska vara framtagna i samarbete med expertis på området, och beakta de förslag som framkommit i utredningen. De nya badreglerna ska sedan förankras och kommuniceras av respektive chef på de lokala enheterna.