Åtta faktorer som minskar stressen på jobbet

I diagrammet visas siffror över startade sjukfall längre än 14 dagar som beror på psykisk ohälsa, i procent. Lärare i fritidshem räknas som grundskollärare i försäkringskassans statistik. Källa: Försäkringskassan

Psykisk ohälsa står för en allt större del av långtidssjukskrivningarna – i alla lärargrupper. Här listar professorn­ Eva Vingård åtta faktorer som minskar stressen på j­obbet och håller oss friskare.

1 Ledarskap

Positiva, engagerande, stöttande och rättvisa chefer som ger medarbetarna möjlighet att påverka sin egen arbetssituation ökar välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen och leder till mindre sjukfrånvaro.

2 Delaktighet

Att ge de anställda inflytande över verksamheten och beslut som rör arbetsförhållandena gynnar både hälsan och organisationen.

3 Självbestämmande

Möjlighet att själv styra över sitt arbete och sin arbetsbelastning minskar stressen och ger en skyddande effekt mot höga krav i arbetet.

4 Sociala relationer

Ett bra socialt arbetsklimat där man trivs med chefer och kollegor minskar risken för psykisk ohälsa.

5 Kommunikation

Öppenhet och en väl fungerande kommunikation på arbetsplatsen ökar tryggheten och arbetstillfredsställelsen.

6 Balans arbete/fritid

Ett fungerande livspussel med möjlighet att påverka sin arbetstid minskar stressen. Det är också viktigt att arbetet inte inkräktar för mycket på fritiden.

7 Belöningssystem

De anställda behöver få erkännande för sin arbetsinsats, som till exempel möjlighet till vidareutbildning, avancemang och positiv feedback.

 8  Anställningstrygghet

En osäker anställning ökar risken för psykisk ohälsa.

Fotnot: Eva Vingård är professor emeritus i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

LÄS MER

3 av 4 gymnasielärare anser att jobbet är psykiskt påfrestande

Lärarstudentpodden: Ångestavsnittet

Gränslöshet i yrket leder till psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa vanligare bland stressade elever