Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

 Genus och religion - en fråga om makt 

Ursprungligen publicerad i tidningen Alfa

I boken Genus och religion beskriver och diskuterar den norska religionshistorikern Jeanette Sky hur genus framställs och konstrueras i relation till religion, huvudsakligen i en väster­ländsk nutid men även i historiskt perspektiv. Med stor sakkunskap granskas genusproblematik i ett urval av religioner som för­fattaren bedömt vara av relevans för en (norsk) samtid. Valet har fallit på kristendom, islam, new age och hinduism. De tre först­nämnda är i högsta grad aktuella även i ett svenskt sammanhang, medan man möjligen – liksom fackgranskaren Madeleine Sultán Sjöqvist. I förordet till den svenska upplagan – kan ställa sig mer tveksam till valet av hinduism, utifrån en svensk kontext. Skys kritiska granskning omfattar även den etablerade religionsvetenskapen ur ett genusperspektiv. Denna forskning framstår som könlös och samtidigt patriarkal, med mannen som norm och kvinnan som ”det Andra”. Skys bok synliggör däremot betydelsen av begrepp som genus och makt i förhållande till religiösa yttringar.

Utifrån religiöst betingad praxis och olika slags textmaterial, däribland religiösa urkunder, men även utifrån yttringar i konst och media, tecknar Sky en övertygande bild av hur människans genus betingas av den religiösa tradition i vilken hon ingår. Eftersom ambitionen inte är att presentera en översiktlig exposé över en större mängd religiösa traditioner, kan författaren fånga något av komplexiteten och motsägelserna inom en och samma religion. Sky undviker risken att förenkla religionerna till en gång givna, statiska system genom att visa hur olika idéspår och tolkningar länge existerat sida vid sida i alla de granskade religionerna. Exemplifieringarna av hur genus formats och formas i religioner­na bygger på såväl sådant som kan räknas till allmängods som på mer sällan diskuterade företeelser, såsom 1800-talsrörelsen Muscular Christianity. Även om bokens uttalade syfte är att problematisera genus – det socialt konstruerade könet, innefattande uppfattningar och föreställningar om såväl kvinnliga som manliga egenskaper – är det framför allt kvinnligt genus som sätts under luppen. Religionernas medverkan till och legitimering av kvinnans underordning är det som huvudsakligen fokuseras i framställningen. Sky förmedlar bilden av att genus och religion ytterst är en fråga om makt – männens makt över kvinnorna.

Religion och genus är en stimulerande läsning för var och en som intresserar sig för religion, könsrollsproblematik och samhällsfrågor i stort. Den stimulerar till diskussion och vidare studier inom området. Boken borde fungera bra som referenslitteratur för lärare med undervisning i sex och samlevnad, religionskunskap samt samhällskunskap. Den aktuella och angelägna tematiken, med bäring på såväl mångkulturalitet som genusteori, gör att boken har mycket att tillföra seminariediskussionerna inom lärarutbildningen, såväl inom de samhällsorienterande inriktningarna som inom det allmänna utbildningsområdet.