Sök
Publishing-priset logga

Nej till riktlinjer för fritidshemmets lokaler

Fritidshemsutredningen och Lärarförbundets Line Isaksson vill ha tydligare regler för lokalerna, men Skolverket säger nej till förslaget. Foto: Colourbox.

Fritidshemsutredningen föreslår lagkrav på ändamålsenliga lokaler och att Skolverket tar fram riktlinjer. Men såväl Skolverket som Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger tummen ner till riktlinjer i sina remissvar.

Utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”, som presenterades 2020, vill skärpa regelverket kring fritidshemmets lokaler. Utredaren föreslår att ett krav på ändamålsenliga lokaler återinförs i skollagen, och att Skolverket tar fram riktlinjer för lokalernas ”utformning och funktionalitet”. Utredaren konstaterar med stöd i forskning att brister i lokaler och materiella förutsättningar påverkar verksamheten negativt. Tydligare regler skulle göra att fritidshemmen blir mer likvärdiga, anser utredningen.  

Skolverket håller med om problemen

I höstas kom remissinstanserna med sina yttranden. Såväl Skolverket som Sveriges kommuner och regioner, SKR, avstyrker förslaget om riktlinjer.

– Vi håller definitivt med om problembilden som utredningen beskriver, men vår erfarenhet är att riktlinjer riskerar att bli kontraproduktiva. Vi tror att skolor, rektorer och huvudmän strävar efter att verksamhetsanpassa sina lokaler i möjligaste mån, och att de har en uppfattning om hur ändamålsenliga lokaler ska se ut, men har svårt att få ihop det utifrån hur verkligheten ser ut, säger Laila Guvå, undervisningsråd på Skolverket.

Men vore det inte bra om huvudmännen fick skarpare krav på sig då?

– Så kan man tänka, men pengarna ska räcka till mycket på en skola och huvudmännen gör prioriteringar utifrån var de ser störst behov, säger Laila Guvå.

"Det finns stora utvecklingsbehov"

Det ska inte tolkas som att Skolverket tycker att skolor och huvudmän gör tillräckligt, enligt henne.

– Det finns stora utvecklingsbehov och huvudmännen kan behöva tänka om kring hur lokalerna disponeras. Men Skolverket har redan allmänna råd som ger vägledning kring fritidshemmets lokaler och utemiljö. Vi tror att ytterligare riktlinjer kan stjälpa mer än det hjälper, säger Laila Guvå.

Skolverket förespråkar i stället att sprida goda exempel på hur lokalerna kan utformas. 

Även SKR ger tummen ner till riktlinjer för lokalerna. Organisationen skriver:

”Det finns ingen motsvarighet till dessa riktlinjer för någon skolform inom skolväsendet. Ett eventuellt uppdrag till Skolverket om riktlinjer skulle med nödvändighet behöva föregås av en grundlig konsekvensanalys.”

"Viktigt att lokalerna är anpassade"

Lärarförbundet är däremot positivt till utredningens förslag.

– Vi i Lärarförbundet tycker att behövs en förstärkning kring de här frågorna. Staten behöver ta ett mer samlat grepp för att uppvärdera fritidshemmets undervisning. Då är det viktigt att lokalerna är anpassade efter det som ska ske där, säger Line Isaksson i Lärarförbundets styrelse.

Riktlinjer skulle bli ytterligare ett incitament utöver Skolverkets allmänna råd, menar hon.

Ger en signal till huvudmännen

– Det skulle ge en signal till huvudmännen att staten ser att fritidshemmet behöver bättre förutsättningar för att finnas till inom skolans ram. Det går inte att bedriva bra fritidspedagogisk undervisning om utrymmet man har till förfogande är en traditionell klassrumsmiljö med bänkar överallt, säger Line Isaksson.

Däremot har varken SKR eller Skolverket något att invända mot att skollagen förtydligas med ett krav på ändamålsenliga lokaler för fritidshemmet. Den formuleringen fanns tidigare med i skollagen, men plockades bort 2010. Efter att utredningens förslag varit på remiss förbereds nu lagförslag baserade på utredningen.

Skolverkets allmänna råd

”Huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp.”

I råden står också att fritidshemmets lokaler ska ge utrymme för såväl livliga aktiviteter som lugnare och mer rofyllda, i både större och mindre grupper. Det ska finnas avgränsade platser där eleverna kan vila, sitta och prata eller läsa och där ljudnivån kan hållas låg.

Lokalerna ska gå att användas till såväl lek, rörelse som skapande verksamhet. Eleverna behöver också ha tillgång till en utemiljö som ger utrymme för olika aktiviteter, lek och rörelse.

Det är värdefullt att lokalerna utformas så att eleverna har möjlighet att bryta stereotypa föreställningar och normer, exempelvis könsmönster.

LÄS ÄVEN

Egna lokaler viktigt för kvaliteten

Mie löser lokalbristen med mobil fritidsvagn

Fritidsutredning: Begränsa barngrupper och ge lönelyft

SKR: Nej till riktmärken för barngrupper