QUIZ: Fritidshemmets historia

Interiör från Klara arbetsstuga för små barn vid Klara Västra Kyrkogata 20, 1912-1916. Okänd fotograf, Stockholms stadsmuseum.

Den andra tisdagen i maj firas Fritidshemmens dag i hela landet. Vi gör det genom att uppmärksamma fritidshemmets historia. Testa dina och kollegornas kunskaper i vårt quiz!

1. Ursprunget till dagens fritidshem brukar härledas till 1800-talets arbetsstugor, som startades för att arbetarklassens barn inte skulle driva omkring på gatorna medan föräldrarna arbetade. Där skulle barnen fostras till renlighet, flit och plikttrogenhet. Vad fick barnen göra i arbetsstugorna?

1. Lära sig enkla hantverk.
X. Läsa läxor.
2. Sjunga psalmer.

2. I Stockholm fanns det 21 arbetsstugor 1920. Hur många barn vistades i dessa arbetsstugor?

1. Cirka 500 barn.
X. Drygt 2 000 barn.
2. Cirka 4 000 barn.

3. På 1930- och 1940-talen ändrades syftet med arbetsstugorna och tanken på att erbjuda fritidsaktiviteter och lek kom in i bilden. Vilket namn fick arbetsstugorna då?

1. Barnstugor.
X. Fritidshem.
2. Eftermiddagshem.

4. När allt fler kvinnor började förvärvsarbeta växte det moderna fritidshemmet fram, och den första fritidspedagogutbildningen startades. När var det?

1. 1950-talet
X. 1960-talet.
2. 1970-talet.

5. Fritidshemspedagogiken utvecklades under många år i nära anslutning till förskolepedagogiken. Fritidshemmet var då ett komplement till hemmet. Vilket år skrevs det in i skollagen att fritidshemmet skulle vara ett komplement till skolan?

1. 1985.
X. 1994.
2. En sådan förändring har aldrig gjorts.

6. Vad innebär det att fritidshemmet ska komplettera skolan?

1. Fritidshemmet ska enbart fokusera på en meningsfull fritid, barns utveckling och relationer.
X. Lärare i fritidshem ska jobba som resurs i klassrummet.
2. Fritidshemmet ska både erbjuda en meningsfull fritid och arbeta med barns sociala förmågor, men också genom fritidshemspedagogisk kompetens medverka till att skolans kunskapsmål nås.

7. På 1980-talet hette fritidspedagogernas intresseförening Sveriges Fritidspedagogers Förening (SFF), som ingick i Svenska Facklärarförbundet (SFL). När SFL gick ihop med Sveriges Lärarförbund upphörde SFF. Vilket år var det?

1. 1985.
X. 1990.
2. 2000.

8. När fick fritidshemmet ett eget kapitel i skolans läroplan?

1. 2011.
X. 2016.
2. 2020.

9. När infördes krav på legitimation för lärare i fritidshem för att få undervisa i fritidshemmet?

1. 2015.
X. 2017.
2. 2019.

10. Vilket parti vill göra om fritidshemmet till efterskola?

1. Liberalerna.
X. Socialdemokraterna.
2. Sverigedemokraterna.

Källor: ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg” SOU 2020:34, Skolverket och SvD.

Fritidshemmens dag firas andra tisdagen i maj. 

Rätt svar

Rätt svar: 1)1, 2)X, 3)2, 4)X, 5)1, 6)2, 7)X, 8)X, 9)2, 10)1.