Lärarförbundet: Nya skolavtalet bra för lärare i fritidshem

Hök 21 har skarpare formuleringar som gynnar lärare i fritidshem, enligt Line Isaksson.

Det nya skolavtalet innebär förbättringar för lärare i fritidshem, anser Line Isaksson, ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse. Nu ska arbetsgivaren ”säkerställa” att lärarna får tillräckligt med tid till sitt uppdrag.

Det förra avtalet mellan lärarfacken och Sveriges kommuner och regioner, Hök 18, levererade inte när det gäller lärarnas arbetssituation. Förväntningarna var därför höga på det nya skolavtalet. Och Line Isaksson anser att det nya avtalet är bättre.  

– Det är klart att vi inte är helt nöjda, men det finns skrivningar i Hök 21 som är bättre än Hök 18, säger hon.

Skarpare krav på arbetsgivaren

Den viktigaste förändringen är enligt henne att arbetsgivaren nu ska ”säkerställa” att arbetstagare har ”erforderlig tid” att fullfölja sitt uppdrag och att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden.

– Säkerställa är ett starkt ord i avtalsskrivningar. Det betyder att man behöver göra kartläggningar, analyser och åtgärder. Här kan vi komma åt planeringstiden och förutsättningarna för uppdraget, säger Line Isaksson.

Vem bestämmer vad som är ”erforderlig” tid?

– Det finns alltid en diskussion kring vad vårt uppdrag kräver, men vi har en skollag och en läroplan som vi ska använda i argumentationen. Där finns tydliga skrivningar kring undervisning som ger stöd för att det måste finnas tid till för- och efterarbete. Lärarförbundet har gjort ett fint material som man kan använda i den diskussionen.

Analys ska göras inom ett år

I avtalet ges också en tidsram för arbetsgivarens och arbetstagarens analys av arbetsorganisationen.

– Det ska vara gjort inom ett år. Om en part ser ett problem, exempelvis att lärare i fritidshem inte har möjlighet planera och utveckla undervisningen i fritidshemmet, så finns det skrivningar i avtalet som gör att man kan skriva lokala kollektivavtal där planeringstiden regleras.

Hur får man arbetsgivaren att gå med på att skriva ett lokalt avtal?

– Det är inget självspelande piano, utan ett arbete som måste göras. Men det står tydligt i avtalet att den analysen ska göras. Och om den ena parten inte är nöjd kan den ensidigt begära centralt stöd, det har inte funnits med tidigare, säger Line Isaksson.

Balans i uppdraget

Parterna ska enligt avtalet uppnå en ”ändamålsenlig arbetsorganisation” där det finns balans mellan uppdrag och förutsättningar. Det arbetet ska ske utifrån varje skolforms uppdrag. 

– Balans i uppdraget är en viktig skrivning för lärare i fritidshem. Där behöver fritidshemmets unika utmaningar lyftas fram, säger Line Isaksson.

Vad är du missnöjd med i avtalet?

– Jag hade velat se starkare centrala skrivningar kring reglering av för- och efterarbete. I dag är det för många som inte har några förutsättningar alls för sitt uppdrag. 

Även det nya skolavtalet får kritik för att det lägger stort ansvar hos lokala ombud att driva på för att det efterlevs. Vad säger du om det?

– Det är klart att vi aldrig är starkare än vår svagaste länk. Men vi vet att det finns att lokala fackliga ombud som gör det här arbetet bra. Centralt kommer vi nu ta fram stödmaterial och tillsammans ska vi göra det bästa av Hök 21, säger Line Isaksson.

– Det allra viktigaste är att vi sätter igång ett arbete, det blir inte av sig självt. Börja en dialog med arbetsgivaren. Om du som enskild lärare i fritidshem känner dig ensam, ta kontakt med din lokalavdelning och börja där!

Tioårig grundskola oroar

I avtalet står också att Lärarförbundet tillsammans med SKR ska starta en dialog med staten i olika frågor, bland annat konsekvenserna av en tioårig grundskola. Den 26 april presenteras en statlig utredning som ska föreslå hur reformen kan genomföras. Lärarförbundet ser en risk för att fritidshemmet får ännu färre behöriga lärare i och med att en tioårig grundskola införs.

– I dag har de flesta förskollärare i förskoleklass semestertjänst och arbetar en del av sin tid på fritidshemmet. Om det blir så att förskollärare inte längre ska tjänstgöra i fritidshemmet kommer det att utarma lärartätheten där. Även om förskollärarna inte har behörighet att ansvara för undervisningen i fritidshemmet, så är det en ändå en lärarbehörighet som gör skillnad, säger Line Isaksson.

Hon befarar också att en del lärare i fritidshem kommer att välja att arbeta i förskoleklass helt och hållet, om de blir behöriga där och förutsättningarna är bättre än på fritidshemmet.

Skolavtal -21

Viktiga punkter i avtalet för lärare i fritidshem

Arbetsgivaren ska utarbeta en plan för det lokala arbetet för strategisk kompetensförsörjning. Parterna åläggs att identifiera framgångsfaktorer inom de 4 områdena och utifrån dessa identifiera insatser – helst skolformsvis.

Planen med insatser ska finnas samverkad på plats senast 2022-03-31

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagare har erforderlig tid för att enskilt och i samarbete med kollegor fullfölja det uppdrag som läraren ansvarar för och att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden som helhet.

Tjänstefördelning ska samverkas

Part kan ensidigt begära centralt stöd.

Bilaga 6: 
Centrala parters syn på förutsättningarna för en ändamålsenlig arbetsorganisation

Nytt syfte – balans i uppdraget i stället för effektivitet och arbetstidsköp. Uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation som kännetecknas av balans mellan uppdrag och förutsättningar.

Ett arbete för ändamålsenlig arbetsorganisation – i respektive skolform – ställer krav på kommunen som huvudman när det kommer till ledning, styrning, och uppföljning, arbetsorganisation och prioritering av resurser.

 

Det här behöver du veta om det nya avtalet

Nio av tio röstade ja till det nya skolavtalet

Svarar på lärarnas tuffa frågor om nya avtalet

Fackets krav när grundskolan kan bli tioårig