Fem nya boktips för lärare i fritidshem

De senaste fynden i bokfloden.

Vi har läst intressanta böcker om bland annat aktionsforskning och hållbarhetsarbete.

Elevers skrivande är allas ansvar

Skriva för livet – explicit skriv­undervisning i F–6 och fritidshem av Maria Heimer (Studentlitteratur)

En framgångsfaktor för att utveckla elevers skrivkunnighet är att de får skriva ofta. Om förskoleklass, fritidshem och skola samarbetar kring elevernas skrivande kan de ges ökade möjligheter till fler timmars skrivträning. Att få utveckla ett funktionellt skriftspråk är en nyckelkompetens och en demokratisk rättighet. I den här boken beskriver Maria Heimer hur förskoleklass, grundskola och fritidshem tillsammans kan undervisa eleverna genom att ge stöd och handledning i skrivandets alla faser. Här finns konkreta exempel på hur skrivande och läsande kan kombineras i undervisningen. Boken baseras på forskning och praktisk erfarenhet. Läs om skriftspråksutveckling, skrivundervisning, digitalt och analogt skrivande, kamratrespons, genrepedagogik, språkriktighet och processkrivande. Författaren är lärare och prisbelönad skolbibliotekarie med fokus på läsfrämjande insatser.

Jobba förebyggande mot kränkningar

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar av Jan Melander (Norstedts Juridik)

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Här möts dagligen två miljoner barn, ungdomar och vuxna. Bokens syfte är att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolan. Här förklaras skolans rättsliga ansvar och de juridiska resonemangen illustreras med exempel från vardagen i skolan. I den här omarbetade utgåvan har en fördjupning tillkommit om att utsatta elever ska få rätt hjälp och att lärare ska känna sig trygga i hur de ska hantera elever som beter sig illa. Här finns också konkreta råd, som tar avstamp både i juridiken och i beteendevetenskaplig forskning, hur man hanterar konflikter och krävande situationer i skolan. Författaren presenterar också framgångsfaktorer för en trygg skola. Jan Melander är lärare i juridisk pedagogik och metodik.

Involvera barnen i hållbarhetsarbetet

Hållbar utbildning för hållbar utveckling av Per Dahlbeck, Fredrik Håkansson och Pär Widén (Student­litteratur)

Bokens utgångspunkt är att involvera barn och unga i utmaningarna som vi alla står inför för att nå målen i Agenda 2030. Om barn blir delaktiga och deras röster tas på allvar kan de utveckla förmågor och förhållningssätt för att bli aktiva demokratiska medborgare. Enligt författarna är en berörande och utmanande undervisning en förutsättning för ett hållbart lärande. Här presenteras teorier och praktiska exempel från förskola och skola. Läs om att organisera för ett lärande för hållbar utveckling, hitta en brinnande frågeställning, riktiga utmaningar och riktiga mottagare, etisk och empatisk fostran och när barn blir inbjudna till medborgardialog. Författarnas förhoppning är att boken ska inspirera till att kicka igång diskussioner och utveckling av den egna praktiken för att arbeta övergripande och tematiskt med hållbar utveckling i förskola, fritidshem och skola.

Konkret om aktionsforskning

Aktionsforskning i undervisningen – från idé till handling av Ulrika Bergmark och Sara Viklund (Student­litteratur)

Boken är tänkt att fungera som en guide för verksamma lärare från förskolan till vuxenutbildningen som vill genomföra aktionsforskning i den egna undervisningen. Här beskrivs hela processen på ett konkret sätt. Bokens olika delar behandlar bland annat metoder för dokumentation och analys, olika samtalsmodeller, hur barn och elever kan vara delaktiga i processen, handledning och handledarrollen, teoretiska perspektiv på undervisning och betydelsen av förväntningar som bidrar till reflektion och lärande. Praktiska metodavsnitt varvas med teori. Författarna vill belysa hur lärare med stöd av rektorer kan arbeta med aktionsforskning för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inspirationsbok om lek

Lek & skapa & läs av hjärtans lust av Lenah Margård (BOD)

Lenah Margård har efter långt yrkesliv som förskollärare och metodiklärare samlat sina tankar om barns lek, skapande och kreativitet i en bok. Hon har även bjudit in ett antal gäster att skriva en personlig berättelse på bokens tema. Ylva Andersson, Manne af Klintberg, Margareta Öhman, Pernilla Stalfelt och Ylva Ellneby är några av dem. Här finns texter om utelek, empatisk utveckling, bråklek, lek och existentiella frågor, lek som en väg till kreativitet och att skapa läslust. Bokens budskap är att leken är livsviktig och behöver ges stor plats i barns vardag. ”Möt barnen på deras villkor, se deras behov, inspirera dem och ge av dig själv”, säger Lenah Margård.