För lite planeringstid – det här kan du kräva

Enligt Line Isaksson behövs minst åtta timmars planeringstid i veckan för att klara av uppdraget – så kan du göra för att få mer utrymme för planering. Foto: Getty

Lärare i fritidshem har ofta svårt att få tid till planering av undervisningen i fritidshemmet. Enligt Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse, behövs minst åtta timmars planeringstid i veckan för att klara av uppdraget.

Planeringstid, och bristen på den, är en het fråga vid terminsstarten. Det märks inte minst i sociala medier där ämnet just nu diskuteras för fullt av lärare i fritidshem. Här framkommer att variationen är stor – en del lärare har fem timmar planeringstid i veckan, medan andra har dubbelt så mycket.

Vissa kommuner reglerar planeringstiden i arbetstidsavtal. I Nässjö, där Line Isaksson länge arbetat som lärare i fritidshem, finns ett kommunalt arbetstidsavtal som ger fritidslärarna åtta timmars planerings- och utvecklingstid i veckan.

– Det behöver du minst ha för att kvalitetssäkra undervisningen i fritidshemmet. Om du ska ta ansvar för undervisningen och ha ett kvalitetsarbete måste du också ha sammanhängande tid till planering, inte en halvtimme här och där, säger hon.

Line Isaksson.

Två timmar sammanhängande tid behöver man ha någon gång i veckan för att kunna göra ett analysarbete, enligt Line Isaksson. Kortare schemaluckor kan också räknas som planeringstid, men 30 minuter är det minsta.

– 20 minuter mellan lektionspass eller tid i barngrupp ska inte räknas som planeringstid. Det är förflyttningstid.

APT-möten, konferenser och utbildning kan räknas in i planeringstiden, men det behöver finnas tid över till enskild planering eller gemensam med arbetslaget.

Det finns stöd i läroplanen och skollagen för att kräva planeringstid av sin rektor. Där står vilket uppdrag lärare i fritidshem har. I Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet preciseras också vilka förutsättningar som krävs för att klara av det.

– Ta stöd i de argumenten, inte tyckanden som ”jag känner att jag behöver”. I skollagen står det tydligt att rektorns uppdrag är att kvalitetssäkra undervisningen i fritidshemmet, säger Line Isaksson.

Citat du kan använda som stöd

”Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs.” (Skollagen, kapitel 4)

”Det är rektorns ansvar att se till att personalen i fritidshemmet kan arbeta i riktning mot de nationella målen.” (Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet)

Line Isaksson ser att den största utmaningen när det gäller arbetsmiljö är att balansera tiden mellan ämnesundervisning och undervisning i fritidshemmet. Klassrumsundervisning och lektionsplanering prioriteras före den fritidspedagogiska undervisningen av många skolledningar, enligt Line Isaksson.

– När du kommer ut som ny lärare i fritidshem, se till att undervisningen i fritidshem är din huvudsakliga uppgift som ansvarig lärare. Båda uppdragen ska få plats i ett schema som är hållbart. Jag tror att sex timmars ämnesundervisning i veckan är max för att hinna med båda uppdragen.

Så här gör du för att få mer planeringstid

  1. Prata med din rektor, helst innan terminen är igång och du har börjat jobba på ditt schema.
  2. Fundera över vad du ska använda planerings- och utvecklingstiden till. Lista de saker som ingår i ditt uppdrag att göra.
  3. Ta stöd av läroplanen, skollagen och Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet när du argumenterar. I Lärarförbundets broschyr ”Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem” (länk) hittar du en sammanfattning och en lista på allt som ingår i ditt uppdrag. Ta gärna med den och läs upp under samtalet.
  4. Argumentera proffsigt med hänvisning till styrdokumenten och inte tyckanden som ”jag känner att jag behöver…” Precisera vad du ska använda planeringstiden till.
  5. Hänvisa till Lärarförbundet som rekommenderar minst åtta timmars planeringstid i veckan för undervisning och kvalitetsarbete i fritidshemmet. Är du ensam lärare i fritidshem med ansvar för flera avdelningar behöver du fler timmar. 

Lärarförbundet: 9 steg för koll på schema och arbetstid för lärare i fritidshem

Läs mer på Lärarförbundets hemsida!

 

LÄS ÄVEN

Lärarförbundet: Nya skolavtalet bra för lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem - har du rätt lön?