Sök

Forskningen är central

Foto: Pixabay

Läroplanen förutsätter kompetens hos personalen för att de ska kunna omsätta riktlinjerna till konkret handling.
Det påpekar Sofia Frankenberg, lektor och docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet.

Den svenska läroplanen bygger på en nordisk läroplanstradition som inte alls är lika detaljstyrd som exempelvis den anglosaxiska varianten. Därför leder skrivningarna lätt till olika tolkningar.

– Risken med en väldigt generell läroplan med liten styrning är att det ökar på skillnaderna, det blir inte en likvärdig förskola även om det inte är så det är menat, säger Sofia Frankenberg, lektor och docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet samt ansvarig för en del av utbildningsinnehållet på förskollärarprogrammet.

Sofia Frankenberg, Stockholms Universitet. Foto: Björn Dalin

– Det ligger ett väldigt stort ansvar på förskollärarna att kunna iscensätta det här och kräver en mycket hög kompetensnivå. Visst finns olika former av stödmaterial att använda sig av men hur långt räcker det?

För dem som arbetar i förskolan gäller också att följa aktuell forskning. Sofia Frankenberg är själv involverad i flera olika projekt, bland annat ett om ”Digi­Taktik”, om att utveckla ett pedagogstöd för att arbeta med tidig matematik och självreglering. Ett annat projekt handlar om stöttat lärande, hur pedagoger genom konkreta handlingar kan leda barnen i riktning mot ett lärande.

– Det är  inriktat på hur man gör, kroppsligt och verbalt, och vi använder videoinspelat material för att studera olika handlingar. Vad som fungerar och inte är något som de pedagoger vi arbetar med verkligen efterfrågar.

Sofia Frankenberg lyfter även fram aktuell norsk forskning där Ingunn Størksen har provat ut metoden ”lekbaserat lärande”.

– Den finns översatt till svenska och stärker barns lärande bättre än den ordinarie verksamheten. Den är mer strukturerad, innehåller en rad olika lekar och ger pedagogerna tydlig vägledning. Om vi ska bygga en förskola som vilar på vetenskaplig grund behöver förskollärare ta hänsyn till vad forskningen visar när de fattar beslut om hur läroplanen ska realiseras.

– Vi behöver öka kompetensen och förståelsen för barns utveckling, och detta borde tydliggöras ännu lite mer i läroplanen. Nu kommer man ju inte att revidera den igen, men man skulle definitivt kunna göra stödmaterial om dessa frågor.