Sök

Bli bättre på gruppindelning

Barn måste få verkar i mindre grupper. Foto: Karl Melander

Forskaren Panagiota Nasiopoulou ser enbart fördelar med att undervisning nu finns med som begrepp i läroplanen.

I den reviderade läroplanen har målen kring språk och kommunikation förtydligats. I relation till detta berättar Panagiota Nasiopoulou, postdoktorand vid Göteborgs universitet, om en tidigare studie där det framkom att ”läsa och skriva” var det som förskollärare ägnade sig minst åt i det språkutvecklande arbetssättet.

På frågan om vad det berodde på relaterade de tillfrågade ofta till skolämnen, som de inte tyckte hörde hemma i förskolan. Ett annat argument var att barnen var för små för att undervisas i att läsa och skriva.

Det ligger ett väldigt stort ansvar på förskollärarna att kunna iscensätta det här.

– Det här var före Lpfö 18. Så å ena sidan låg svaren i linje med dåvarande läroplans intentioner eftersom man kan tolka skrivningen som att det inte handlar om någon ämnesundervisning utan i stället om att stimulera barns intresse för skriftspråk. Å andra sidan kan det ses som en del i debatten om begreppet undervisning. Kanske visar det också på förskollärares komplexa utmaning att implementera undervisning i verksamheten, säger Panagiota Nasiopoulou, som arbetar vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

I en annan studie, som bygger på kvalitetsbedömningar i förskolan, framkom också att det skrivna språket sällan eller aldrig användes för att utveckla barnens kommunikativa förmåga.

– Utifrån de här olika studierna kan man se att det var viktigt att det blev nya skrivningar, förändringar och tydliggöranden i läroplanen rörande undervisning.

Något som starkt påverkar möjligheterna till undervisning i förskolan är dock barngruppernas storlek. Panagiota Nasiopoulou pekar på hur sammanvävda strukturella förutsättningar utgör en typ av arbetsplatsram för förskolepersonalen, en ram som skapar antingen möjligheter eller begränsningar.

Panagiota Nasiopoulou.

– Jag har studerat gruppindelning i två av mina studier. För att öka möjligheterna att undervisa behöver förskollärare ges förutsättningar att dela in barnen i mindre grupper under olika delar av dagen. Till exempel för att kunna arbeta konstruktivt med läsande och skrivande aktiviteter i mindre grupper och att kunna svara på barns frågor som uppstår spontant vid ett bokläsningstillfälle.

– Sett till forskningen är det viktigt att personalen kan använda sin kompetens optimalt, och det i lämpligt organiserade barngrupper.

Framöver vill hon se mer forskning om undervisning i förskolan, gärna i relation till specifika innehållsområden. Inte minst för att förskollärarna ska kunna göra begreppet till sitt.