Studie: Barnen med sämst förutsättningar

”Vi har visat att det går att göra en randomiserad kontrollerad studie i förskolan”, säger Signe Tonér. ”I framtiden kan vi bygga vidare på studien och visa om förskolan lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag.”

Låg socioekonomisk status är en riskfaktor för barns utveckling av språket och viktiga förmågor som uppmärksamhet, arbetsminne och problemlösning. Det visar en ny svensk undersökning bland förskolebarn.

Barn med svagare socioekonomisk bakgrund är i riskzonen för att ligga efter jämnåriga redan från skolstart. Det framgår av Signe Tonérs avhandling i lingvistik vid Stockholms universitet.

Undersökningen, bland över 400 förskolebarn, visar att föräldrars utbildningsnivå inverkar på barnens ordförståelse och grammatiska förmåga, samt exekutiva förmågor som uppmärksamhet, arbetsminne och problemlösning.

Man behöver se över resurserna till förskolor i utsatta områden som har lägre andel behöriga förskollärare, och hitta nya vägar för förskolan att jämna ut skillnader.

– Skillnaderna märks redan i 4–6-årsåldern. Vi tar det för självklart att barn som börjar skolan har förmåga att lyssna uppmärksamt och vänta på sin tur. Men så är det inte för alla barn, säger hon.

Signe Tonér konstaterar att det finns ett stort behov av mer forskning inom området för att identifiera arbetssätt som kan stötta barn som riskerar svårigheter när det gäller språk och exekutiva funktioner. Inte minst för att flera tidigare studier har visat att dessa förmågor är viktiga för både skolgång, arbetsliv och livskvalitet.

Hon tycker även att det är behjärtansvärt att skriva in alla barn på förskolan från tre års ålder, som en utredning nyligen föreslagit.

– Men då behöver man se över resurserna till förskolor i utsatta områden som har lägre andel behöriga förskollärare. Och hitta nya vägar för förskolan att jämna ut skillnader som riskerar att få långtgående konsekvenser längre fram i livet.

Hela avhandlingen kan läsas här.

LÄS ÄVEN

Hon vill lyfta barns psykiska välbefinnande

Stötta språket

Högre förskollärarlöner – ”men nu krävs karriärtjänster”

Lyssna på Förskolan här!