Mer förskola gav bättre resultat i matte

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Nationalekonomen Mattias Hallberg har undersökt hur tiden i förskolan påverkar skolresultaten i årskurs 9.

Foto: Miriam Bratt

Varför valde du det här ämnet till din masteruppsats?

– Allt började med en diskussion jag hade med några kollegor. Några hade uppfattningen att förskolan är bra för att föräldrarna kan vara på jobbet, men inte spelar så stor roll för barnen. Medan de andra tyckte att barnen självklart lär sig massor av att gå i förskolan. Det slutade som vanligt i modern tid, med att vi började googla för att se vem som hade rätt. Men det fanns inga bra studier på svenska förhållanden som kunde svara på frågan. När jag senare skulle skriva min uppsats bestämde jag mig för att försöka besvara den.

Hur gick du till väga?

– Jag ville hitta ett kvantitativt svar på hur förskolan påverkar skolresultaten och fick tillgång till registerdata från Statistiska centralbyrån och Utbildningsdepartementet. Den stora utmaningen var att identifiera en grupp som haft begränsad tillgång till förskola. Till slut kom jag på att jag kunde använda mig av maxtaxa-reformen. Före den hade barnen som fick ett syskon under tiden de gick i förskolan en begränsad eller ingen tillgång. Utifrån det har jag sedan undersökt hur det gått för barnen i nationella proven och vilka slutbetyg de fått i årskurs 9. Analysen är gjord på totalt 380 000 barn.

Vilka resultat kunde du se?

– Det som gick att säga med statistisk säkerhet gällde framför allt att man kunde se positiva resultat på nationella proven i matematik i årskurs 9 hos dem som hade ökad tillgång till förskola. Effekten rör sig om ungefär ett halvt betygssteg uppåt i genomsnitt hos de barn som till följd av reformen fick mer tid i förskolan.

Du tittade även på resultaten i svenska och engelska?

– Ja, men där kunde jag inte se några statistiskt säkerställda förbättringar i resultaten. Det betyder inte att det inte finns effekter, men med den här typen av forskningsdesign kunde man inte dra några säkra slutsatser där.

Hur långtgående slutsatser kan man dra utifrån den här studien?

– Den mest närliggande slutsatsen är att det är bra för barnens skolresultat om de får gå heltid i förskolan. Men man ska aldrig lägga för stor vikt vid en enskild studie. Tidigare forskning, både i Sverige och i Norge, har antytt positiva effekter för barns inlärning och att förskoleåldern är viktig för att utveckla matematiska färdigheter. Den här studien ger förstås stöd till det.