Sök
Publishing-priset logga

Omsorgens betydelse barnens trygghet

Uppdrag omsorg – en förskola på barnens villkor av Gunilla Niss (Gothia).

Gunilla Niss, förskolepsykolog, har skrivit Uppdrag omsorg – en förskola på barnens villkor.

Du har precis kommit ut med en ny bok – berätta!

– Den handlar om omsorgens betydelse för varje barns trygghet, utveckling och lärande. Mitt fokus är samspelet mellan pedagogerna och barnen. Jag ger konkreta exempel på vad omsorg är och hur den kan tillämpas. Underlaget är vetenskapliga teorier om barns behov och utveckling. Jag utgår från förskolans läroplan och lagen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Varje kapitel har ett tema som är kopplat till omsorgsuppdraget.

Vad tänker du om att många gör en uppdelning ­mellan omsorg och lärande?

– Ett starkt motiv för mig att skriva boken var att jag vill betona sambandet mellan omsorgsuppdraget och lärandeuppdraget. Jag är orolig för att omsorgen riskerar att osynliggöras i ambitionerna att ge barnen en god utbildning. Jag vill stärka omsorgens ­betydelse för barnens utveckling, hälsa och lärande.

Du använder begreppet etisk stress – vad menas med det?

– Etisk stress innebär att pedagogerna vet vad som behöver göras men att möjligheten att genomföra det inte finns. Kunskaperna finns men förutsättningarna att genomföra ett professionellt arbete saknas på grund av brist på tid och alltför många barn att ta hand om samtidigt. När pedagogerna vet vad som behövs för att barnen ska må bra men inte hinner med uppstår en moralisk och etisk belastning som skapar stress.

Vilken nytta hoppas du att förskollärare ska få av boken?

– Jag hoppas att de ska känna sig bekräftade och stärkta. I mina kontakter med olika arbetslag ser och hör jag att omsorgen och lärandet ständigt finns där sida vid sida. Min förhoppning är att boken ska stimulera arbetslaget att få syn på och sätta ord på hur omsorgsuppdraget genomsyrar arbetet, hur omsorgen är en förutsättning för utveckling och lärande.

Är det något du vill lyfta lite extra när det gäller omsorg i förskolan?

– Att omsorg är en känslomässig social handling där ömsesidigheten är kärnan. En känslomässig omsorg blir som ett kitt som håller samman de olika delarna i det pedagogiska arbetet. Att utbildningssituationer blir goda omsorgssituationer när det finns en medvetenhet och kunskaper om vilket värde varje möte mellan barnet och pedagogen erbjuder.