Nya fackböcker: Röd tråd i undervisningen

Tips på sex nya böcker för förskollärare, som handlar om allt från hållbarhet och estetik till specialpedagogik och tillgänglighet.

Tillgängligt lärande i förskolan Ann S. Pihlgren (Gothia).

En förskola för alla

Ett tillgängligt lärande skapas när den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön samverkar och bildar en fungerande helhet. I bokens kapitel beskriver Ann Pihlgren de tre lärmiljöerna och vad som kan göra förskolan tillgänglig för alla barn. Forskning på området kopplas också till det praktiska arbetet för att alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga, lära sig och utvecklas. Läs om barnsyn, inkludering, exkludering, funktionsnedsvariationer, gener och miljö, ”affordance” – handlingserbjudanden, fallbeskrivningar och observationsutdrag. Boken är tänkt som underlag för kollegialt lärande, att observera miljön i den egna förskolan och gemensamt reflektera över vad som bidrar och vad som motverkar tillgängligheten. Varje kapitel avslutas med förslag på workshops, diskussionsfrågor och praktiska arbetsuppgifter för arbetslaget. 

Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan Lena Edlund (red) (Lärarförlaget).

Röd tråd i undervisningen

En antologi som tar ett brett grepp om förskolans undervisning, barns lärande och utveckling. I tio kapitel delar förskollärare, rektorer och forskare med sig av sina erfarenheter och lyfter fram goda exempel. Texter om att utveckla lärmiljöer, det kompetenta materialet, årshjul med likvärdighet och kvalitet som mål, barns skrivutveckling, normkreativt arbete, matematikundervisning, digital bildning och pedagogisk dokumentation. Författarna berättar om arbetsprocesser, samarbeten, organisation, kollegialt lärande och föräldrasamverkan som lett deras utveckling framåt. Boken är fylld med inspirerande bilder och har gott om reflektionsfrågor. Anna Thoresson, Camilla Björklund, Katarina Diwander och Helena Ackesjö är några som medverkar i boken.  

Special­pedagogik i förskola Linda Palla (Student­litteratur).

Grundbok om specialpedagogik i förskolan

Den här boken är tänkt som en grundbok i specialpedagogik för förskolan. Bokens åtta kapitel ger grundläggande beskrivningar av huvuddelarna inom det specialpedagogiska fältet i förskolan. Här finns också analyser, fördjupningar, reflektioner, problematiseringar, historiska nedslag och aktuell forskning. Linda Palla bjuder även på essätexter där hon delar med sig av sina personliga erfarenheter efter tjugofem års arbete som förskollärare, specialpedagog, lärarutbildare och forskare vid Malmö universitet. Läs om konstruktioner av ”det speciella barnet”, beprövad erfarenhet, samverkan, samarbeten och ansvar, redskap och strategier i vardagen, specialpedagogisk dokumentation och specialpedagogisk kvalitet. Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma specialpedagoger och förskollärare.

Tre boknyheter

Neuro­pedagogik i förskolan Lena Aronsson (Natur & Kultur).

Neuropedagogik handlar om att omsätta kunskapen om hur hjärna och nervsystem fungerar i den pedagogiska praktiken. Teoretisk grund varvas med konkreta nedslag i förskolans vardag som samling, språkarbete och konfliktlösning.

 

 

 

 

Estetikens möjligheter Elisabet ­Malmström (red) (Student­litteratur).

Författarna fokuserar på betydelsen av konstnärligt utforskande och estetisk pedagogik i bild, dans och musik. Läs om estetiska lärprocesser, det målande barnet, estetiskt ledarskap, semiotiska perspektiv, dans och matematik.

 

 

 

 

Hållbar utveckling Lise-Lott Fjell, Erica Strand (Natur & Kultur).

Bok som redogör för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och beskriver arbetssätt som utgår från de globala målen och ämnena naturvetenskap och teknik. Tillhörande studiehandledning finns att ladda ned gratis.

LÄS ÄVEN

Nya barnböcker: Fullträff om konstnärer

Förskolan som språkrik läromiljö för de yngsta

Linda Wenthes teckenspråkssuccé

Lyssna på Förskolan här!