Matematik i vardagen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Anna Kärre är förskollärare, föreläsare och lärarutbildare. När läroplanen för förskolan kom 1998 och uppdraget att lyfta fram och synliggöra matematik tydliggjordes, fick hon möjlighet att delta i ett matematikprojekt. Sedan dess har hon arbetat aktivt med att utveckla sina tankar kring, sin förståelse för och sitt arbete med förskolematematik. 2011 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att dokumentera sitt arbete med matematik i förskolan, vilket resulterade i boken Lekfull matematik i förskolan.

Förskolematematik är så mycket mer än att räkna barnen i samlingsringen, äppelklyftor vid fruktstunden eller antalet tallrikar som ska dukas fram till lunch. Att arbeta med matematik och ta tillvara de situationer för matematiskt lärande som uppstår i vardagen är komplext. För att kunna uppmärksamma dessa situationer måste pedagogerna veta vad matematik är och kan vara för förskolebarn. Anna Kärre menar att det är viktigt att vi kan arbeta på flera plan: att fånga tillfället i flykten, att initiera matematiska utmaningar och att synliggöra olika sätt att tänka.

Pedagogernas kunskap och agerande är avgörande för hur barnen själva upptäcker matematiken omkring sig, samt av stor betydelse för deras matematikförståelse. De måste finnas där och fråga, utmana och visa intresse för och ta hand om de funderingar och svar som ges. Matematik handlar till stor del om att skapa ordning och struktur och att upptäcka mönster. Pedagogerna måste ha grundläggande ämneskunskaper om förskolematematik och insikt i hur barnens matematiska utforskande kan synliggöras och utmanas genom förskolans pedagogik och arbetssätt.

I Lekfull matematik i förskolan ger Anna Kärre konkreta exempel på hur barnen utforskar matematik och pedagogernas roll i detta. Hon beskriver och berör matematikens olika områden: sortera och klassificera, rumsuppfattning, mönster, jämföra och mäta och taluppfattning och kopplar diskussionen till läroplanens mål.

Anna Kärre tydliggör och poängterar vikten av att barnen känner tilltro till sin egen förmåga. Själv godtar hon alltid de svar hon får, hon rättar aldrig barnen. Pedagogens roll och ansvar är, menar hon, att fundera kring vilka erfarenheter och kunskaper som ligger till grund för barnens svar eller slutsats, för att sedan använda den kunskapen i det vidare arbetet.

Anna Kärres arbete med matematik är imponerande och stimulerande. För att uppmärksamma barnen på matematiken måste pedagogerna lyfta fram den, problematisera och visa att det finns olika sätt att tänka och lösa problem. Genom att låta barnen lyssna på varandras tankar, att få reflektera tillsammans och upptäcka tänkandets mångfald och variation, ges de möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och det egna tänkandet.

I bokens epilog sammanfattar författaren sina största lärdomar i arbetet med förskolematematik och beskriver de konsekvenser de fått för hennes arbete. Hennes resa in i förskolematematikens värld och hennes upptäckter där är mycket intressant läsning.

Anna Kärre vill inspirera och utmana pedagoger som vill utveckla arbetet med matematik. Hon vill också nå de pedagoger som känner sig osäkra och upplever ett motstånd inför arbetet med matematik. Hon vill visa att det inte alls behöver vara så svårt, bara kunskapen kring uppdraget, vad vi kan och ska göra, finns. I det lyckas hon. Anna Kärres entusiasm och glädje inför förskolematematiken genomsyrar hela boken, liksom hennes lyhördhet och respekt inför barnens tankar och kunskap.

Boken har väckt nya tankar och idéer, gett aha-upplevelser och ny kunskap. Jag tror att vi är många som är i behov av fortbildning kring ämnet förskolematematik för att kunna arbeta på ett meningsfullt och utvecklande sätt. Att läsa Lekfull matematik i förskolan kan vara ett första steg på vägen.