Sök

Kunskap växer i utforskandet

Hallå där, Ann S. Pihlgren, forskare och ­författare

Vad handlar din nya bok om?

– Den följer upp min förra bok, ”Undervisning i förskolan”, och fördjupar resonemanget om hur undervisning och lärande går till. Den berör de praktiska arbetsformer som leder till lärande i förskolan och tar upp de teoretiska kunskaper som förskolläraren behöver ha om hur barn lär sig språk och matematik och hur de får en stark positiv lärandeidentitet. 

Hur skulle du förklara begreppet undervisande
förhållningssätt?

– Ett förhållningssätt är ett sätt att tänka, känna, agera och reagera. Ett undervisande förhållningssätt är ett professionellt förhållningssätt, något man alltid bör bära med sig i relation till barnen i de aktiviteter som genomförs, och till sina kollegor – ett lärandefokus i planering, aktiviteter, utvärdering och egenutveckling. Förhållningssättet kommer att styra hur man agerar i olika pedagogiska situationer.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom undervisning
av hög kvalitet i förskolan?

Läsa, skriva och räkna i förskolan – ett undervisande förhållningssätt av Ann S. Pihlgren (Natur & Kultur)

– En är att undervisaren har fokus på vilket lärande som blir resultatet, att man ständigt kontrollerar att det lärande som man avsett också sker i barngruppen. En annan faktor är att man ser till att alla barn får del av läroplanens innehåll i form av lärande, det som brukar kallas förskolans kompensatoriska uppdrag. En tredje faktor är att skapa goda relationer mellan barn och mellan barn och vuxna.

Vilken nytta kan förskollärare få av boken?

– Jag hoppas att de kan få stöd för sin egen reflektion om undervisning och hur den ska genomföras, och att de får praktiskt stöd för hur den kan bedrivas och utvecklas. Och att de kan få stöd i sin uppgift att ansvara för undervisningen och lärandet i förskolan, att leda sina kollegor i arbetet med undervisning utifrån läroplansmålen.

För många är begreppet undervisning fortfarande lite laddat. Vad tänker du kring det?

– Jag tror att man förväxlar begreppet undervisning med lärarstyrd katederundervisning. Undervisning kan ske på många sätt. Det är hur vi undervisar som är viktigt. Undervisning i förskolan utgår från helt andra förtecken, det är en samspelande pedagogik där kunskapen växer fram i utforskande och samspel med andra och där pedagogen stöttar genom att utmana utforskandet.