Hållbarhet är inte bara ekologi

Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan av Marie Fridberg, Susanne Thulin (red) (Gleerups).

Susanne Thulin, docent i pedagogik, är redaktör för en ny bok som vidgar synen på hållbarhet i förskolan.

Du är redaktör för en ny bok – berätta!

– Jag och min kollega Marie Fridberg på Högskolan Kristianstad har skrivit den ihop. Hållbarhetsperspektivet fick en framskjuten plats i senaste läroplanen och med vetskapen om att många förskolors temaprojekt enbart rör ekologi och miljö ville vi lyfta fram även teman om ekonomi och social hållbarhet i boken. Så vi bjöd in forskarkollegor som arbetar med dessa frågor och förskollärare med erfarenhet av hållbarhetsarbete att medverka.

Hur är bokens innehåll upplagt?

– Första delen handlar om vad hållbarhet kan vara och hur det kan förstås ur ett förskoleperspektiv. Här berörs frågor om barns lärande och hur förutsättningar för ett hållbart lärande kan skapas i undervisningssituationen. I del två ges praktiska exempel på hur arbetet som rör ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter kan bedrivas i förskolan. Här finns undervisningsexempel för de allra yngsta barnen och för de äldre. I sista delen lyfter vi blicken och anknyter bokens innehåll till forskning och ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor. Avslutningsvis zoomar vi ut och reflekterar över barn, lärande och förskolan i ett samhällsperspektiv.

Vad handlar dina kapitel om?

– Jag har skrivit om hur barns lärande kan förstås utifrån ett hållbart perspektiv. Utvecklingspedagogiken utgör en röd tråd i boken vilket fördjupas i detta kapitel. Kommunikationens betydelse och att som lärare i undervisningssituationen beakta barns perspektiv och att skapa kopplingar mellan barns perspektiv och ny kunskap framhålls. Barn ses som aktiva i sitt eget lärande och undervisning ses som en deltagande process.

Vilken nytta kan förskollärare få av boken?

– Vår förhoppning är att den kan utgöra ett stöd i förskolans undervisning och arbete för en hållbar utveckling. Att den erbjuder kunskapsfördjupning, inspiration genom de praktiska exempel från förskolan som skildras och en vetenskaplig grund att utgå ifrån.

Har den några lite oväntade texter?

– Ja, varje kapitel inleds med ett tankeväckande citat från någon barnrättskämpe eller från barnen själva. När man kommer in på frågor som rör hållbar utveckling är det också lätt att hamna i funderingar och diskussioner som rör skam och skuld och det ville vi bemöta genom att intervjua en klimatpsykolog som erbjuder några råd på vägen.