En bok som alla borde läsa

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt är en antologi med tio texter om hur mönster för samvaro byggs upp och hur normer kan ta sig uttryck, analyseras och förändras. De tio författarna belyser ämnet och betonar det ansvar lärarna har för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och förebygga negativa sociala mönster.

Alla barn har rätt att skyddas mot alla former av diskriminering. Samtliga sju diskrimineringsgrunder ska ingå i det främjande arbetet och varje kränkande handling ska mötas av en aktiv insats från en vuxen. Arbetet ska dokumenteras och utvärderas kontinuerligt.

Att arbeta normkritiskt innebär att synliggöra och ifrågasätta de normer som är rådande och analysera vilka effekter de kan få, till exempel diskriminering och mobbning. Därefter ska det normkreativa arbetet ta över, det vill säga arbetet för att förändra och bredda normerna genom aktiv handling för att lyfta fram och bejaka olikheter.

När förskola och skola tar ansvar för värdegrunden och levandegör den i praktiken har alla barn och elever möjlighet att känna sig trygga, utvecklas och känna att de är en tillgång i gruppen. Barns utvecklings- och lärprocesser handlar inte enbart om de intellektuella och kognitiva förmågorna som stimuleras genom olika ämnen som matematik och skriftspråk, utan även icke-kognitiva förmågorna som uthållighet, samarbete och kommunikation som stimuleras i samspel med andra. Att varje barn och elev har en tilltro till sin egen förmåga och en positiv syn på sin omgivning är ett gott utgångsläge för en hållbar framtid.

Det sociala klimatet i förskola och skola är de vuxnas ansvar och det ställer höga krav på lärarna. De behöver gedigen kunskap om känslor, empati och självreglering och tid för att reflektera tillsammans om sin praktik.

Det här är en mycket angelägen och viktig bok. Alla borde läsa den. Stundom gör det ont att läsa citat och exempel om diskriminering och mobbning. Om barnets (människans) längtan efter att tillhöra, att söka gemenskap och konsekvenserna av att bli nekad tillträde. Det går rakt in i hjärtat. Dagens stora barn- och elevgrupper, lärar- och vikariebrist kan få stora konsekvenser för värdegrundsarbetet och arbetet mot diskriminering. Alldeles för stora konsekvenser.