Massor av boktips för förskollärare

Även om sommarledigheten främst är för avkoppling kan det vara intressant att läsa någon bok som inspirerar i yrket. Foto: Adobe Stock

Bildskapande, språkutveckling, ledarskap och autism är bara några av ämnena i alla de intressanta böcker vi tipsar om.

Antologi om specialpedagogik

Special­pedagogisk verksamhet – för alla barn i förskolan av Ann-Katrin Swärd och Gunilla Westman Andersson (red) (Student­­litteratur)

Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet får vi i tio antologikapitel ta del av olika perspektiv på den inkluderande förskolan, vikten av specialpedagogisk kompetens och vikten av att tidigt ge barn stöd för att förebygga senare lärandesvårigheter.

Läs om fysisk och social lärmiljö, specialpedagogiskt förhållningssätt, kompetens att möta alla barn, förskollärares ledarskap, att skapa en positiv samverkan med vårdnadshavare, inkluderande matematikdidaktik, språkutveckling och kommunikation. Förskolan Villekulla beskriver hur de utvecklat arbetet med lärmiljöer som passar alla barn – rummens utformning, material, stationer, reflektion, dokumentation och tydliggörande pedagogik. Bokens avslutande kapitel behandlar mobbning och kränkningar i förskolan.

Att leda sina kollegor

Ledarskap mitt i verksamheten – att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem av Mikael Jensen (Gleerups)

Mikael Jensen har forskat om ledarskap i tio år och i den här boken fokuserar han på kollegor som leder varandra i det vardagliga utvecklingsarbetet i pedagogisk verksamhet. Vad är skillnaden mellan att vara formell ledare och informell ledare? Vad har kommunikationen för betydelse för ledarskapet? Hur fungerar grupper? Vad behöver man utveckla för att fungera som ledare? I de olika kapitlen behandlas ledarskapsteorier, organisationskultur, kunskapsdelning, kollegiala grupper och att leda dialogen genom att lyssna och ställa frågor. Att leda sina kollegor innebär också att man kommer att ställas inför etiska dilemman, svåra samtal och konflikthantering. Jensen hoppas att boken ska fungera som ett smörgåsbord för dig som är eller ska bli ledare för dina kollegor.

Stötta föreställningsförmågan

Föreställningsförmåga hos barn och unga med autism av Käte From och Anne Vibeke Fleischer (Student­litteratur)

Barn och unga med autism har svårigheter i sociala situationer, som att kommunicera och att avläsa och förstå sociala sammanhang. De har också ett stort behov av förutsägbarhet och tydliga strukturer.

Båda dragen ingår i diagnosen och bottnar i en bristfällig föreställningsförmåga. Författarna vill med sin bok öka förståelsen för vad föreställningsförmåga är och hur den påverkar barns och ungas sätt att uppfatta omvärlden, andra människor och sig själva. Med rätt stöd, undervisning och insatser kan den förmågan utvecklas. Läs om föreställningsförmågan och språket, inlevelseförmåga, självuppfattning, föreställningsförmåga och problemlösning.

Boken riktar sig till vuxna som möter barn med autism i åldern 4–17 år.

På djupet om aktionsforskning

Aktions­forskning – Vad? Hur? Varför? av Karin Rönnerman (Student­litteratur)

”Aktionsforskning handlar om att undersöka sin egen praktik och att systematiskt följa de förändringar som iscensätts i syfte att kunna uttala sig om undervisningens kvalitet och barns utveckling och lärande”, säger Karin Rönnerman, professor emeritus i pedagogik. 

I hennes nya bok görs en historisk tillbakablick till aktionsforskningens rötter, vi får en bild av hur det ser ut i det svenska utbildningslandskapet i dag och vi får läsa om sju hörnstenar som karakteriserar aktionsforskning. Inte minst får vi en grundlig beskrivning av hur aktionsforskning genomförs i praktiken.

Att arbeta barnrättsbaserat

Delaktighet och inflytande enligt barn­konventionen av Johanna von Bahr och Martina Lundström (Liber)

Vad innebär det att arbeta barnrättsbaserat, hur kan barnkonventionens grundprincip om barnets bästa ge vägledning i förskolan? Hur kan vi bli bättre på att lyssna på och förstå barn, och hur uppfyller vi barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolan? Det här är en handbok för arbetslag som vill fortbilda sig i barnrättsperspektivet i förskolan, med praktiska tips och verktyg för arbetet med demokrati, jämställdhet och antidiskriminering.

Här finns råd om hur man kan organisera sin verksamhet för både barnets och gruppens bästa.Johanna von Bahr är forskare och Martina Lundström är förskollärare.

Lek och språk går hand i hand

Låt leken främja språket av Margareta Öhman (Gothia)<br />

”Lek och språk hör ihop som syskon, de utvecklas tillsammans och parallellt. Ju bättre barn kan leka, desto mer språk lär de sig”, säger Margareta Öhman, psykolog. Hennes nya bok handlar om samspelsklimatet och lekandets villkor för att gynna barns språkutveckling.

I boken behandlas frågor som: Leker barn sämre i dag?, Finns en övertro på lekens kraft?, Pratar barn sämre i dag?, Hur blir det lek?, Är låtsasleken lekarnas lek? Här lyfts också vikten av att pedagoger i förskolan har lekkompetens. Att de har ansvar för att skapa förutsättningar, stötta och utmana barnens lek. Förskolan måste lyckas skapa mötesplatser för lek som lockar barnen till ökad språkanvändning.

Utforskande arbetssätt i ekologi

Ekologins nyanser av Cecilia Caiman, Inger Björklund och Yvonne Möller (Liber)

Boken grundar sig på ett treårigt projekt som författarna drivit tillsammans med förskolor i Uppsala kring didaktiska frågor om ekologi och hållbarhet, frågor där utgångspunkten och fokus varit barnens utforskande, deras natur- och hållbarhetsfrågor och intresse. I den här bildrika boken, med foton och barnens teckningar, får vi följa med på inspirerande och kreativa mikroprojekt. Ta del av förskollärarnas undervisning om ekologi, biologisk mångfald och hållbarhet. Författarna bidrar också med olika didaktiska verktyg. Alla texter är tydligt uppmärkta med om det är forskarens text eller pedagogernas.

Läs om ett- och tvååringarnas möte med vatten, djur och växtlighet, där vitkålshuvuden och vattenrörelser utforskas. Mellanbarnens lärande om vandrande pinnar, rosenbaggar och jättelandsnäckan. Förskolans äldsta om hållbarhet och kreativitet – uppfinningsrikedom och engagemang i närmiljön.

Svensk förskolas framväxt

Den moderna förskolan – från en kvinnofråga till en samhällsfråga av Maj-Inger Klingvall och Ingrid Pramling Samuelsson (Liber)

”Man ska känna till sin historia för att förstå sin nutid och för att forma sin framtid”, ett citat hämtat ur boken som berättar hur den moderna svenska förskolan vuxit fram. Här beskrivs hur politik och pedagogik påverkat utvecklingen från 1960-talet fram till i dag och vilka utmaningar som väntar förskolan. Professor Ingrid Pramling Samuelssons perspektiv är förskolepedagogiken och hennes forskning på området. Maj-Inger Klingvall, tidigare riksdagsledamot, bidrar med det politiska perspektivet.

Läs om vidareutveckling av barnstugeutredningen, daghemsdebatten, första steget mot en läroplan, personalkooperativ, vårdnadsbidraget, förskoleklass, stora barngrupper och vinster i välfärden.

Hjälpmedel för flerspråkighet

Flerspråkighet och digitala resurser i förskolan av Petra Petersen (Student­litteratur)

Hur kan förskolan inkludera alla barns språk i verksamheten, och vad är minoritetsspråk? Hur kan pedagoger arbeta med barnens alla språk om de inte själva kan tala språken? I boken, som tar avstamp i flera forskningsprojekt, beskrivs en mängd olika sätt att arbeta med flerspråkighet med hjälp av digitala resurser. Dokumentera och reflektera på flera språk, skapa delaktighet och multimodalt material.

Kom i gång-tips på flerspråkiga aktiviteter med hjälp av digitala resurser, program och applikationer. I sista kapitlet finns en lång lista med förslag på digitalt material till de fem nationella minoritetsspråken och för ytterligare 80 olika språk.

Barns bildskapande

Att läsa barns bilder av Karin Aronsson (Student­litteratur)

”Min förhoppning är att boken ska väcka nya frågor kring barns bilder, bildskapande och perspektiv på världen”, säger Karin Aronsson, professor emeritus i barn- och ungdomsvetenskap. I bokens första del behandlas barns metoder att skapa sina tidiga bilder. Del två innehåller en fördjupad diskussion av metod och teori. Tredje delen berör hur barns bildrepertoarer är kopplade till tv, film, leksaksindustri, datorspel, sagor och skrift. I sitt bildskapande präglas de av sin tids kultur.

I de elva kapitlen kan vi läsa om huvudfotingarnas värld, allt börjar med leken, barnets poetiska blick, bildanalys, humor, god smak, skrift och visuella spår.

Bonus: Tre böcker om kommunikation

Snacka snyggare – den stora boken om vardagsretorik av Elaine Eksvärd (Forum)

Retorikexpert ger råd inför viktiga men svåra relationssamtal med kollegor, vänner och familj. Konkreta tips på hur man sätter gränser, ber om ursäkt, tar kontakt, minglar, gör slagkraftiga presentationer och vågar tala inför grupper utan att darra.

Ser du inte vad jag säger? av Niklas Källner (Bonnier Fakta)

Här tittar författaren närmre på allt det som inte sägs, men som berättar lika mycket som det talade ordet. Han har borrat i forskning om ansiktsuttryck, röstlägen, gester, tonalitet och mimik. Ett nytt perspektiv på kommunikation utan ord.

Jag tror det bröts, du försvann avTove Selvåg Drott (Whip Media)

Författaren berättar om sin egen stamning och vägen från att ha blivit retad i skolan till att i dag själv arbeta som lärare. Här finns tips för förskolan, skolan och föräldrar. Intervjuer med logopeder samt kända och okända personer som stammar.

LÄS ÄVEN

Allt om specialpedagogik i förskolan

Naturvetenskap utomhus – förskolan som jobbar med universitetet

Fråga facket: Finns riktlinjer om solskydd och solkräm?

Lyssna på Förskolan här!