Andelen utbildad personal minskar i förskolan

Diagrammet visar hur stor andel av all personal ­anställd i Sveriges samtliga skolformer som hade en pedagogisk högskoleexamen 2012–2022. (Foto: Getty Images)

Andelen utbildade lärare utgör en allt mindre del av svensk skola. Det beror främst på att gruppen ”annan pedagogisk personal” har växt explosionsartat i grundskolan de senaste åtta åren. I förskolan är trenden densamma – om än inte lika tydlig.

I grundskolan har gruppen ”annan pedagogisk personal” växt från drygt ­11 000 anställda 2013 till över 30 000 personer i fjol. I den här personal­gruppen ingår till exempel lärar­assistenter, studiehandledare på modersmål, fritidsledare och elev­assistenter. 

Hur ser det ut i förskolan då? Här har 41,8 procent av all personal en pedagogisk högskoleexamen – nästan alla (41 procent) i form av en förskol­lärarexamen. 18 procent har en gymnasial utbildning för arbete med barn och 8 procent har viss pedagogisk utbildning för arbete med barn. 

Andelen behöriga förskollärare har sjunkit något sedan 2014, då 43 procent av all personal hade en förskollärarexamen. Men den tydligaste trenden är att andelen personal som helt saknar utbildning för arbete med barn har ökat kraftigt, från 24 procent år 2014 till 32 procent 2020. 

Generellt sett är utbildningsläget bättre på de kommunala förskolorna än på de fristående. Förra året hade 44 procent av all personal på landets kommunala förskolor en förskollärarlegitimation, jämfört med 29 procent i de fristående. Och hela 43 procent av personalen i de fristående förskolorna saknade utbildning för arbete med barn, medan motsvarande siffra var 29 procent på de kommunala alternativen. 

Av alla skolformer är det fortsatt förskoleklassen som har den högsta andelen behöriga lärare, förra året hade cirka 86 procent av alla anställda lärare i förskoleklass rätt behörighet. Om man däremot inkluderar all personal som är anställd i skolformen, exempelvis även elevassistenter, är andelen med en pedagogisk högskoleexamen 76 procent.

Så ser det ut i din verksamhet

Så stor andel av all personal anställd i olika skol-/verksamhetsformer hade en pedagogisk högskoleexamen 2021/22:

 • Öppen fritidsverksamhet: 13,4 %
 • Fritidshem: 37,8 %
 • Grundsärskola: 38,4 %
 • Gymnasiesärskola: 46,0 %
 • Sameskola: 65,1 %
 • Specialskola: 67,4 %
 • Kommunal vuxenutbildning: 67,8 %
 • Grundskola: 69,1 %
 • SFI: 71,4 %
 • Gymnasieskola: 74,6 %
 • Förskoleklass: 75,9 %
 • Särskild utbildning för vuxna: 79,9 %

LÄS ÄVEN

Allt om specialpedagogik i förskolan

Naturvetenskap utomhus – förskolan som jobbar med universitetet

Fråga facket: Finns riktlinjer om solskydd och solkräm?

Lyssna på Förskolan här!