Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Folkbildningsrådet kan minska antalet utbildningsplatser

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Om regeringen inte höjer statsbidraget till folkhög­skolorna överväger Folk­bildningsrådet att minska antalet utbildningsplatser.

 

När regeringen i höstas lade fram sin budgetproposition utbröt ett ramaskri i folkhögskolevärlden. Sedan pandemin i början av förra året spreds över världen har folkhögskolorna haft ett intäktsbortfall på 500 miljoner kr på grund av uteblivna kortkurser, konferenser, tomma internat och restaurangverksamhet. För att kompensera de förlorade intäkterna begärde Folkbildningsrådet både ett krispaket och ett höjt statsbidrag till folkhögskolorna. Men regeringen sade nej i båda fallen.

2021 ser ut att bli ett nytt katastrofår och nu varnar Stefan Attefall, ordförande för rörelseskolornas organisation,rio, att ännu ett pandemiår kan leda till att folkhögskolor tvingas avveckla internat och att folkhögskolor riskerar att gå i konkurs. Redan före pandemin var internatet en förlustaffär för många folkhögskolor. Med uteblivna kortkurser och konferenser ytterligare ett år så höjs insatsen ännu mer.

Även Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner varnar i ett pressmeddelande att många folkhögskolor riskerar att kraftigt försvagas eller läggas ned om inte regeringen höjer statsbidraget. Folkbildningsrådet hade begärt en höjning med 166 miljoner kr. Regeringen gick med på 32 miljoner kr.

Hade man lyssnat på Folkbildningsrådet skulle folkhögskolorna fått fick 76 000 kr per årsplats. Idag får de i snitt 71 000 kr, en ersättning som kan jämföras med genomsnittsnittkostnaden för en gymnasieelev per år: 126 000 kr. En grundskoleelev kostar i snitt 115 000 kr.

Folkbildningsrådet motiverar sitt budgetförslag med att deltagarstrukturen på folkhögskola har förändrats: nära hälften (49 procent) är utrikes födda. En tredjedel i allmän kurs har en funktionsnedsättning, samtidigt som antalet deltagare med kort utbildning har ökat.

Man vill också ha 100 miljoner kr till att fortsätta med de nya platser som tillkom hösten 2020 samt 200 miljoner kr till att bygga ut folkhögskolan med ytterligare 2 000 platser, då skolorna långt ifrån kunde ta emot alla som sökte plats förra året.

Men kanske tydligare än någonsin förr gör Folkbildningsrådet klart att man nu verkar ha nått en gräns. Om inte regeringen går med på att höja det generella statsbidraget med 134 miljoner kr överväger Folkbildningsrådet att minska antalet utbildningsplatser:

Den ökning av anslaget som vi äskar motsvarar resurser till 2200 årsplatser. Detta är alltså den potentiella minskningen av folkhögskolans totala deltagarkapacitet som skulle vara nödvändig för att nå en ersättningsnivå som motsvarar behoven givet hur deltagargruppen ser ut.

Och:

Om statsbidraget inte höjs i enlighet med vårt äskande kommer vi att behöva överväga att minska antalet årsplatser på folkhögskola.