I folkhögskolan finns många kollegor som i första hand ser sig som folkhögskollärare med olika utbildningsbakgrund snarare än som akademiker. Men vi kan ses som likställda andra lärargrupper i organiseringen i Saco. Det skriver Lärarförbundet Folkhögskolas ordförande Tomas Rosengren.

Tomas Rosengren, ordförande Lärarförbundet Folkhögskola. Foto Oskar Omne.

Som ni vid det här laget troligen vet är stora saker på gång kring lärares och skolledares organisering. Under hösten har Lärarförbundet hållit extrakongress vid flera tillfällen. Detta utifrån att det i vintras startade en process med visionen att skapa en ny organisering för Sveriges alla lärare och skolledare. Denna process var det Lärarförbundet som startade. Sedan dess har förbunds­styrelserna i Lärarförbundet, Sveriges Skolledare och Lärarnas riksförförbund,LR, gått ut med en avsiktsförklaring om att gemensamt arbeta för denna visions förverkligande under Sacos paraply.

Organisation för akademiker?

Att ena samtliga lärare i ett förbund är något vi i styrelsen ser mycket positivt på. Lärarkåren ska stå fackligt enad, lärargrupper ska inte kunna spelas ut mot varandra. Med detta sagt har vi inom folkhögskolan ändå tidigt i processen uttryckt oro för att fokus bitvis legat på att skapa en organisation för akademiker snarare än för lärare. I folkhögskolan finns många kollegor som i första hand ser sig som Folkhögskollärare med olika utbildningsbakgrund snarare än som akademiker. Detta har blivit än tydligare när vi under hösten träffat medlemmar på ett antal folkhögskolor runtom i landet. Frågor vi då fått är; Hur blir det med oss nu, får vi vara med i den nya organisationen?    

Upplever stöd från övriga förbundet

Vi har löpande en nära dialog med förbundsstyrelsen, vi har konsekvent och med hög röst fört fram våra tankar och åsikter i olika lärarförbundsfora under processens gång, inte minst nu under höstens extrakongress. Extrakongressen har nu beslutat att Lärarförbundet ska ansöka om medlemskap i Saco. Vidare har samma kongress beslutat att fortsätta dialogen med LR och Sveriges Skolledare kring hur en ny organisation behöver se ut. Vårt fokus är fortsatt att lyfta vikten av att den nya organisationen ska ha en inkluderande syn på vem som är en välutbildad lärare. Vi upplever att vi i detta har stöd från flera andra lärargrupper, men även att vi har förbundsstyrelsens öra. Oron hos landets folkhögskollärare kretsar mycket kring att ett Sacomedlemskap skulle exkludera icke-aka­demiker och därmed ställa delar av folkhögskolans lärarkår utanför. Men, i Sacos ändamålsparagraf står att läsa: ”Saco är en partipolitiskt obunden sammanslutning av självständiga fackförbund för akademiker och jämförbara kvalificerade yrkes­utövare”. Vi ser ingen anledning till att en ny lärarorganisation ska ha en snävare medlemsparagraf.

Bäst att stå enade

Folkhögskolan står utanför legitimationskravet och en folkhögskollärare är genom sin anställning behörig i utbildningsformen, och anställd utifrån att ha visat sig ha adekvat utbildning. Vi kan därför ses som likställda andra lärargrupper. Bäst för Sveriges lärare är, med de gemensamma målen att utveckla professionen och skolan, att stå enade alla tillsammans i en organisation. Det är i slutänden vad allt detta handlar om i grunden … en lärare är en lärare är en folkhögskollärare!