"Viktig professionshöjande insats"

– Forskarskolan är viktig som professionshöjande för en lärarkategori som inte tidigare fått möjligheten att forska.
Det säger Johan Söderman, professor i barn- och ungdoms­vetenskap, och ansvarig för forskarskolan på Göte­borgs universitet.

Johan Söderman, professor I barn- och ungdomsvetenskap.

Som Johan Söderman ser det är den nya forskarskolan berikande för folkhögskolan och de lärare som nu har fått möjligheten att forska, men han menar också att den blir värdefull för den utbildnings­veten­skapliga forsk­ningen som helhet. 

– Det är en utbildningsform som kan hjälpa till att se hur man faktiskt kan organisera undervisning och bildning på andra sätt än vad man gör i traditionella utbildningsformer. För oss på Göteborgs universitet är det också ett sätt att knyta an till vårt historiska uppdrag då vi ska vara folkbildande på ett helt annat sätt än lärosätena Uppsala och Lund, säger Johan Söderman. 

Inte minst, menar han, har universitetet mycket att lära när det kommer till vuxenpedagogiska frågeställningar. Hur hanterar man unga vuxna?

Man ska kunna fortsätta förkovra sig under hela sitt yrkesliv.

Johan Söderman, Göteborgs universitet

Han tycker också att det är viktigt att knyta folkhögskollärarna närmare forskningen, att det leder till samverkan av olika slag. Samtidigt poängterar han det betydelsefulla i att ens bildningsresa inte ska vara slut då man får ett jobb som lärare på en folkhögskola. 

– Man ska kunna fortsätta förkovra sig under hela sitt yrkesliv och om inte annat kan det ge retoriska muskler och ett större självförtroende, för professionen och för de enskilda lärarna, understryker Johan Söderman. 

Forskarskolan som har Linköpings universitet som huvudansvarig, fick mer än trettio sökande och de tolv som under fyra år ska forska är uppdelade på tre lärosäten: sex i just Linköping, tre i Göteborg och tre i Jönköping.

Läs om två av deltagarna: Folkhögskollärarna som forskar på halvtid