Sök

Satsade på elevhälsa – fler godkända elever

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

När Semira Vikström klev in som rektor på Visättraskolan i Huddinge på hösten 2013 hade endast 46 procent av eleverna minst E i alla lästa ämnen. Sex år senare är siffran 82 procent – och Visättra är en skola som många söker sig till.
– Elevhälsan är en jätteviktig del i den här utvecklingsresan, säger Semira Vikström.

Foto: Ulf Lodin

En kylig novembervind ligger på, men solen lyckas ändå värma upp en smula på skolgården. En musikanläggning pumpar ut musik och en trygghetsvärd dansar med några elever. Ytterligare tre trygghetsvärdar finns som vanligt på plats och håller olika aktiviteter i gång.

Trygghetsteamet, som ingår i skolans elevhälsoteam, beskrivs av Semira Vikström som en grundbult för hela verksamheten på Visättraskolan.

– Satsningen på #roligareraster är det bästa vi har gjort. Trygghetsteamet anordnar tre aktiviteter varje rast och värdarna finns hela tiden på plats. Konflikter som uppstår kan snabbt lösas eller hinner aldrig blossa upp ordentligt. Det gör att de inte följer med in i klassrummet.

Trygghetsteamet tar också hand om situationer med mobbning och andra konflikter som uppstår, och det här gör att lärarna kan ägna sig åt undervisningen. I sin tur skapar det lärare som mår bra och en låg personalomsättning, säger hon.

Men att skapa trygghet och trivsel bland elever och personal för att på sikt höja studieresultaten har varit en tuff resa.

När Semira Vikström fick uppdraget som rektor talades det inte positivt om Visättraskolan. Hon berättar att hon möttes av låga kunskapsresultat, många konflikter, en budget i obalans, en personalgrupp som mådde dåligt och hög personalomsättning.

– Jag började med att kartlägga hela verksamheten. Dels via alla dokument – bland annat skapa ett systematiskt kvalitetsarbete och gå igenom beslutsrapporten från Skolinspektionen efter en tillsyn året innan. Personalen fick innan läsårsstarten skriva ett brev till mig utifrån ett antal frågor. Vilka var Visättraskolans styrkor, och vilka var våra utvecklingsmöjligheter? Dessutom hade det gjorts en kartläggning av arbetsmiljön av en utomstående konsult.

Semira Vikström kartläggning visade att det var tydligt att hon var tvungen att jobba med personalgruppen först, förklarar hon.

– De behövde få känna sig hörda och känna att de var med i arbetet. Vi behövde en personalgrupp som mådde bra för att över huvud taget kunna möjliggöra den här förändringen. Vi behövde skapa förutsättningar, med tydliga strukturer och rutiner.

Redan efter första året fick skolan siffror på att det hänt saker när det gällde trygghet och trivsel. Eleverna upplevde att de trivdes bättre och medarbetarenkäten hade ett av de bästa resultaten i kommunen det året.

Foto: Ulf Lodin

Att höja kunskapsresultaten skulle kräva lite mer uthållighet.

I dag har Visättraskolan ett gott rykte i området. Från att ha haft 250 elever för sex år sedan har man nu 420 elever i skolan. I början av 2019 fick skolan toppbetyg i alla kategorier och mycket beröm av Skolinspektionen efter en inspektion.

Receptet på framgång har naturligtvis många ingredienser. Stora resurser har satsats på elevhälsan, framför allt trygghetsteamet där satsningen #roligareraster ingår. Sedan våren 2016 har skolan byggt ut teamet och i dag består det av det fyra trygghetsvärdar som leds av skolans trygghetsansvariga.

Men Semira Vikström framhåller också det faktum att hon har valt att bygga ledningsorganisationen utifrån de behov som finns på skolan.

– Exempelvis finns det på skolan i dag en biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Erik Hall, tidigare kurator på skolan, fick ansvaret för elevhälsan och utsågs till biträdande rektor. Elevhälsan behövde prioriteras och Erik fick genom titeln mandatet som behövdes för att kunna utföra sitt uppdrag fullt ut. Vi har en elevhälsa som ingår i hela verksamheten, och elevhälsan är alltid i fokus, säger hon.