Sök

”Jag har stora förhoppningar”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Susanne Fritz, verksamhetschef för förskolan i Huddinge, är ansvarig när samtliga förskolor i kommunen går över till funktionellt delat ledarskap den 1 januari 2020.
– Jag har stora förhoppningar om att vi kommer att ha chefer som är mer närvarande och att vi skapar en arbetssituation som på sikt kan sänka sjuktalen, säger hon.

Foto: Jin Lavesson/Huddinge Kommun

Susanne Fritz började som verksamhetschef i Huddinge hösten 2017. Hon kom då från samma position i Södertälje, där man några år tidigare införde funktionellt delat ledarskap i förskolan.

– Där gick vi på intresse, så de chefer som ville fick införa modellen. Många gjorde det, men inte alla. När vi nyrekryterade gjorde vi det med utgångspunkt från delat ledarskap.

Försöket med delat ledarskap i Södertälje följdes också under två år av Marianne Döös, forskare och professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Slutsatsen var att modellen hade många fördelar. Bland annat kunde cheferna fatta välgrundade och bra beslut och ha ett större utrymme till att vara närvarande och möta medarbetarna i verksamheten.

Susanne Fritz tog med sig tanken och erfarenheterna till Huddinge och under det senaste året har alla inblandade förberett sig för övergången till funktionellt delat ledarskap. Bland annat genom besök från rektorer och enhetschefer i Södertälje som berättat om hur de jobbar, och praktiskt arbete tillsammans med en extern konsult.

Under året har man också haft ett pilotprojekt i ett förskoleområde, vilket ligger till grund för att modellen införs i hela kommunen.

Passar delat ledarskap för alla?

– Det finns vissa saker som är oerhört väsentliga. Att man är ense om vilka värden man fattar sina beslut på och att man är väldigt prestigelös. Man måste utgå från vad som är bäst för verksamheten. Det finns en samarbetszon där rektor och enhetschef måste göra gemensamma överenskommelser i vilka frågor de behöver ha ett tätt samarbete.

– Det passar kanske inte alla, men å andra sidan passar det inte alla att vara singelchefer heller. Men det gäller att vara tydlig när man rekryterar.

Vilka är dina förhoppningar?

– Att vi på sikt har rektorer som kan leda den pedagogiska verksamheten fullt ut, att vi har enhetschefer som har full koll på det kommunala uppdraget och där bägge funktionerna bedriver utveckling inom sina respektive ansvarsområden. Jag hoppas att vi inom några år kommer att ha en helt annan arbetssituation för både chefer och medarbetare – och att vi då ser sänkta sjuktal, säger Susanne Fritz.