Små steg kan förebygga psykisk ohälsa hos medarbetare

Psykisk ohälsa är vanligt på svenska arbetsplatser, men det går att förbättra situationen. Illustration: Adobe Stock

Små insatser kan ha stor effekt för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. En kort samling på en halvtimme för att prata om arbetsmiljön kan vara ett steg på vägen. Det konstaterar Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

Sjukskrivningarna ökar i det svenska arbetslivet och en av de absolut vanligaste orsakerna är psykisk ohälsa. Förutom lidande för de individer som drabbas innebär det stora kostnader för samhället.

Forskaren Gunnel Hensing

Förra året kom rapporten ”Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet – resultat från en kartläggande litteraturöversikt om universella interventioner på arbetsplatsen.” Gunnel Hensing var rapportens huvudförfattare och tillsammans med Malin Axelsson vid Malmö universitet och Maria Boström vid Göteborgs universitet tittade hon på 44 forskningsprojekt som prövat eller undersökt förebyggande insatser mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det handlade både om insatser för organisationen och insatser som riktar sig till medarbetarna. I 33 av projekten hade insatserna en tydlig effekt. Organisationsförändringar som faktiskt förebyggde psykisk ohälsa var gruppdiskussioner om arbetsmiljö, kortare arbetstid med bibehållen lön och ökad delaktighet.

Skolledare har speciell situation

Rapporten handlar inte specifikt om skolan men det går att hitta mycket som är relevant också där. Skolans värld är både kommunikations-och relationsintensiv och när det gäller relationer är skolledares situation verkligen speciell. De har inte bara har anställda att hantera, utan också elever, föräldrar och huvudmän.
– Många skolledare upplever brist på tid. De hinner inte med och får bara släcka bränder. De är underbemannade och det kan leda till stress som i sin tur kan leda till olika grader av psykisk ohälsa, säger Gunnel Hensing.

Göra mindre insatser

Hon menar att det ändå är viktigt att försöka göra det man kan.
– En bra början är att initiera ett samtal om arbetsmiljö. Hur fungerar det på vår arbetsplats? Vilka faktorer medverkar till stress? Finns det något vi kan göra åt det? Börja med att avsätta en halvtimme. Att bara sätta sig ner och prata kan ha en mycket god effekt.

– Jag tror att de små stegen är underskattade, medan stora genomgripande förändringar i stället kan vara överskattade. Sedan finns naturligtvis en gräns för hur mycket man kan göra, om det finns en konstant underbemanning exempelvis säger Gunnel Hensing.

Gunnel Hensings råd för bättre arbetsmiljö

 1. Skapa öppenhet kring psykisk ohälsa. Var inte rädd för att fråga och prata om det.
 2. Diskutera den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen: sådant som återhämtning, schemaläggning, introduktion för nyanställda, hur ni pratar med varandra. Medarbetarna vet oftast vad som fungerar på arbetsplatsen och vad som inte gör det.
 3. Skapa utrymme för återhämtning. Se till att det finns kafferaster och att det finns tid när man rör sig mellan klienter och brukare i exempelvis hemtjänsten.
 4. Ha regelbundna arbetsplatsträffar.
 5. Se till att friskvårdstimmen används.
 6. Arbeta förebyggande både med organisationen och med insatser som riktar sig till medarbetarna.
 7. Ta hjälp av företagshälsovården, både i det förebyggande och det efterhjälpande arbetet. Där finns mycket kunskap om arbetsrelaterad ohälsa.

Fler slutsatser ur rapporten

 • Av elva studier som fokuserade på organisations- eller arbetsmiljöförändringar visade åtta en effekt på psykiska besvär.
 • På organisationsnivå var det effektivt att förebygga psykisk ohälsa genom diskussioner om arbetsmiljön, förkortad arbetstid med bibehållen lön och ökad delaktighet.
 • För individer hade det bra förebyggande effekt att erbjuda insatser som stresshantering, mindfulness, yoga, meditation och personlig utveckling.
 • Det finns förvånansvärt få vetenskapliga studier om hur man kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Trots att psykisk ohälsa är vanligt och kostar mycket pengar i form av sjukskrivningar.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.