Sök

Chefens nio viktigaste egenskaper

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Kompetent och samarbetsinriktad. De två förmågorna rankas högst när chefer själva får svara på vilka egenskaper de anser vara viktigast i rollen som chef.

Foto: Ulf Lodin

Chefer med personalansvar har fått ta ställning till nio olika chefsegenskaper i ett forskningsprojekt som chefsorganisationen Ledarna och Institutet för social forskning på Stockholms universitet bedriver.

Följande nio chefsegenskaper presenterades. Alla nio anses relevanta för att en person ska kunna fungera bra och effektivt i sin chefsroll:

 • Auktoritär
 • Flexibel
 • Kompetent
 • Modig
 • Omtänksam
 • Resultatorienterad
 • Samarbetsinriktad
 • Självsäker
 • Tävlingsinriktad
 • Egenskaperna auktoritär, självsäker och tävlingsinriktad bedöms i tidigare forskning vara traditionellt sett manliga egenskaper.

  Egenskaperna flexibel, omtänksam och samarbetsinriktad bedöms i tidigare forskning vara traditionellt sett kvinnliga egenskaper.

  – Alla egenskaper behövs i olika utsträckning – beroende på situation och omständigheter – för att chefen ska kunna leda en verksamhet på bästa sätt, säger Anna Thoursie, Ledarnas chefsekonom och fil.dr. i nationalekonomi och den som är ansvarig för forskningsprojektet på Ledarna.

  I den mån att vara modig innebär ett överdrivet risktagande kan det vara en mindre värdefull egenskap, som kan ställa till skada för verksamheten.

  På delad förstaplats bland egenskaper kom kompetent och samarbetsinriktad, när de utfrågade cheferna fick säga sitt. Över 90 procent av såväl kvinnor som män svarade att det är mycket viktigt att chefer har dessa egenskaper. De tre minst viktiga chefsegenskaperna ansågs självsäker, tävlingsinriktad och auktoritär, vara.

  – Här ser vi en tydlig attitydförändring mot tidigare. Traditionellt sett ”manliga” egenskaper värderas inte längre högst när chefer beskriver vad som är viktigast för ett bra ledarskap. I äldre forskning har oftast de traditionellt ”manliga” chefsegenskaperna bedömts vara viktigare än de traditionellt ”kvinnliga”. Och detta har också sett som en av förklaringarna till varför fler män än kvinnor är chefer. Men resultaten här pekar på att attityderna till ledarskap och förväntningarna på chefer håller på att förändras.

  Vad tror du förändringen beror på?

  – Denna studie bygger på nyare data, från 2018. Äldre forskning bygger förstås på äldre data, ibland data som kan vara ett par-tre decennier gamla. Kanske förändringar i synen på mäns och kvinnors individuella kapacitet till att ha jobb, som traditionellt setts som mer lämpliga för någotdera könet, snabbt har gått i en mer utjämnande riktning? En kompletterande förklaring kan kanske vara att de lagar som reglerar arbetslivet i Sverige ser annorlunda ut jämfört med många andra länder, i betydelsen att de ger arbetstagare en hög grad av medbestämmande och inflytande. Det kräver ett ledarskap som är mer involverande, än t.ex. i anglosaxiska länder där mycket av forskningen bedrivits, säger hon.

  För att lyckas som chef bör man förutom att besitta dessa nio olika egenskaper, också ha förmågan att använda rätt egenskaper vid rätt tillfälle, säger Anna Thoursie.

  – De flesta av dessa egenskaper har både för och nackdelar, beroende på i vilken situation de används. Fel använda i fel sammanhang kan egenskaperna skada i stället för att stärka verksamheten.

  Kan du ge några exempel?

  – Att vara auktoritär kan vara värdefullt i situationer då det råder skarpt läge och snabba beslut behöver fattas. Men det kan också vara en egenskap som leder till att medarbetarna tycker att det är lågt i tak på arbetsplatsen.

  – Att vara omtänksam kan vara en värdefull egenskap som ger medarbetarna uppskattning och trygghet. Men i för stora doser kan överdriven omtänksamhet förminska en medarbetares eget ansvar för sin arbetssituation.

  Egenskaperna kompetent, resultatorienterad och modig är egenskaper som i tidigare forskning inte bedöms vara tradtionellt sett utmärkande för något av könen.

  Det finns egentligen bara en chefsegenskap som helt saknar nackdelar, menar Anna Thoursie.

  – Att vara kompetent i sitt yrke. Kunskap inom ett område är aldrig fel. Samma sak skulle kanske kunna sägas om förmågan att vara resultatorienterad, men resultatorientering på kort sikt kan ibland innebära sämre resultat på lång sikt.

  Hur kan det vara en nackdel att vara modig i sin roll som chef?

  – I den mån att vara modig är att besluta att göra något som är förknippat med obehag eller rädsla kan det vara en värdefull chefsegenskap i den omfattning sådana beslut är till gagn för verksamheten och dess medarbetare, t.ex. att våga uppmärksamma missförhållanden och policybrott. Men i den mån att vara modig innebär ett överdrivet risktagande kan det vara en mindre värdefull egenskap, som kan ställa till skada för verksamheten.

  Foto: Ulf Lodin

  Fyra frågor har stått i fokus i undersökningen. Deltagarna har slumpats till att svara på en av tre frågor. Antingen fick de svara på hur viktiga de utvalda egenskaperna är för en chef, oberoende av chefens könstillhörighet, eller hur vanliga de tycker att dessa egenskaper är hos chefer som är män, eller hur vanliga de tycker att dessa egenskaper är hos chefer som är kvinnor. Dessutom har alla fått svara på i vilken utsträckning de anser att de själva har dessa egenskaper.

  – Att slumpa deltagarna till att besvara en av dessa frågor är fiffigt, för det betyder att alla deltagare har samma chans att bli slumpad till att besvara en viss fråga. Det innebär att det inte är några systematiska skillnader mellan deltagarna beroende på vilken fråga de besvarat. Det i sin tur innebär att fördelningarna av svaren är jämförbara mellan de olika frågorna, säger Anna Thoursie.

  – Att deltagarna inte svarat på alla frågor innebär också att svaren på en av dessa frågor, t.ex. hur vanlig en viss egenskap är hos chefer som är män, inte påverkas av hur deltagaren skulle ha kunnat svara på en annan av dessa frågor, t.ex. hur vanlig samma egenskap är hos chefer som är kvinnor. Då minskas risken för ”politiskt korrekta svar”. Frågan om egna egenskaper, som alla fick svara på, ställdes längre fram i enkäten, utan anslutning till den fråga som man tidigare slumpats till att svara på. På så vis minskas sannolikheten att påverkas av hur man svarat på den tidigare fråga som de slumpats till att svara på, fortsätter Anna Thoursie.

  Undersökningen visar att kvinnor och män har olika syn på de yrkesmässiga krav som ställs på kvinnor och män som är chefer. 66 procent av kvinnorna menar att en kvinna har högre yrkesmässiga krav på sig som chef än en manlig chef, medan bara 24 procent av männen tycker att det är så. Sju av tio män tycker att de yrkesmässiga kraven är desamma för män och kvinnor, medan bara tre av tio kvinnor håller med om det.

  – Det är intressant att män och kvinnor har liknande uppfattningar om vilka egenskaper som är viktigast i själva ledarskapet, men olika uppfattningar om de yrkesmässiga kraven, säger Anna Thoursie.

  Både kvinnorna och männen ansåg att det är betydligt vanligare att kvinnor i chefspositioner är kompetenta än att manliga chefer är det.

  – Det talar för att det fortfarande ställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli chef, säger Anna Thoursie.

  Både män och kvinnor anser också att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är mer samarbetsinriktade än manliga chefer.

  – Även om båda könen tycker så, är det intressant att män, i lägre grad än kvinnor, anser att kvinnor som är chefer är mer samarbetsinriktade. Vad är skälen till detta? Är män och kvinnor samarbetsinriktade på olika sätt så att missförstånd uppstår? Eller uppträder chefer som är kvinnor mindre samarbetsinriktat gentemot män? Vår undersökning ger inte svaren, men det här är något som är värt att studera vidare kring.

  Rapporten Nio nyanser av chefen är en första del i ett större forskningsprojekt med målet att få svar på frågan varför det är fler män än kvinnor är chefer i Sverige. 60 procent av cheferna är män och 40 procent av cheferna är kvinnor.