Sök

Litteratur: Snacka om utveckling

Illustration: Getty Images

Ny bok visar på fördelar med strukturerade samtal.

Samtal och möten kan vara störande moment och skapa frustration, men de kan också vara kvalitetsstärkande och bidra till delaktighet. Ett sätt att skapa meningsfulla och utvecklande meningsutbyten på en skola är att använda strukturerade samtalsformer. I antologin ”Skolutveckling genom samtal” presenterar forskare och skolutvecklare med koppling till Karlstads universitet ett tiotal olika samtalsmodeller, såsom motiverande samtal, lärande samtal, grupphandledning, dialogseminarium och rollspel.

Skolutveckling genom samtal, redigerad av Mia-Marie Sternudd Groth & Monica Evermark (Studentlitteratur).

Strukturerade samtal ses i boken som centrala för skolutvecklingsarbetet. Den teoretiska utgångspunkten är ett förståelsebaserat synsätt på styrning och ledning där samtalens roll är att ge stöd till ledning och medarbetare att ”klargöra, undersöka, fördjupa, utmana och förändra sin förståelse av sitt uppdrag”.

I bokens inledning pekas på betydelsen av att man som skolledare har ett medvetet förhållningssätt till samtalskulturen på sin förskola/skola, då detta styr vilka samtalsformer som väljs ut, vilka medarbetare som blir samtalsledare och hur deras uppdrag ser ut. Det är också ledningens uppgift att klargöra syftet med samtalen samt skapa förutsättningar i form av tid och resurser för genomförandet – och se till att lärdomarna från samtalen tas tillvara.

Vissa samtalsmodeller är tänkta för samtal två och två, andra för grupper/arbetslag och ett par metoder för dialog och reflektion med hela personalgruppen. Författarna betonar att en skolledare inte själv behöver leda dessa olika samtal utan hellre ge medarbetare mandat och andra förutsättningar för att leda processerna.

Avslutningsvis ges en koncis överblick över bokens olika samtalsformer: syfte, metod, bakomliggande teori samt rollfördelning mellan deltagare och samtalsledare. Det hjälper läsaren att identifiera vilken samtalsmodell som passar för den egna skolans behov.

3 x kreativ handledning

Lagom ovanligt – handledning med kreativa metoder
av Katrin Byréus (Studentlitteratur)
Med utgångspunkt i salutogent ledarskap och modern gruppteori presenteras kreativa metoder för handledning av grupper, inte i första hand med fokus på konkreta mål och resultat utan mer mot gemensam reflektion, perspektivskiften och att stärka en grupp och dess medlemmar.

Facilitera! Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops
av Anna Gullstrand (Liber)
Ledare och andra som vill designa och leda workshops med syfte att nå konkreta resultat i grupper och organisationer får här en grundlig genomgång, med teoribakgrund, förhållningssätt, processverktyg och konkreta övningar – allt med fokus på kreativitet, samskapande och lärande.

Intelligent och lyhört ledarskap i skolan – lära att leda
av Steven Katz, Lisa Ain Dack, John Malloy (Studentlitteratur)
Boken handlar om att hantera mellanpositionen som skolledare: Hur får man ihop direktiv uppifrån och intelligenta evidensbaserade metoder med lyhördhet för den lokala kontexten? För att lyckas behöver vi ”lära att leda” och en systematisk metod för skolledare att göra det presenteras.