Bokrecension: Förändring i praktiken

Foto: Getty Images

Många förändringsinitiativ stupar på att man först sätter upp mål och är överens
i ord och skrivna planer.

Leda professionellt lärande – utifrån adaptiv kompetens av Deidre Le Fevre, Helen Timperley, Kaye Twyford och Fiona Ell (Studentlitteratur).

Att leda professionellt lärande i skolan är en komplex uppgift, där motstånd, rädslor, invanda arbetssätt och tidsbrist sätter hinder i vägen. ”Leda professionellt lärande” är en handbok som vuxit fram ur forskningsprojekt där skolledare, lärare och handledare studerats för att få fram vilken typ av kompetens som krävs för att få förändringsarbete att fungera i praktiken. Denna så kallade adaptiva kompetens utgår från det specifika, lokala sammanhanget och rymmer relationella, metakognitiva och undersökande förmågor vilka steg för steg presenteras i boken.

Författarna betonar det komplexa i kollegialt utvecklingsarbete. Många förändringsinitiativ stupar på att man först sätter upp mål och är överens i ord och skrivna planer – och sedan rinner allt ut i sanden … En avgörande förmåga är därför att kunna hålla ut och utmana lärare – och samtidigt måste lyhördheten, respekten och flexibiliteten hos den som leder/handleder vara stor.

Begreppet adaptiv kompetens åskådliggörs med hjälp av ett träd där rötter, stam och grenar/blad beskriver kompetensens olika delar. Trädmetaforen växte fram ur de forskningsprojekt som ligger till grund för boken och dess metod. Hur metodens olika delar används illustreras med samtal mellan bokens fiktiva aktörer (skolchef, rektor, handledare och förstelärare) och undervisande lärare.

Boken riktar sig till den som har en handledande roll på en skola. Men även för en skolledare som inte själv har den rollen är boken värdefull genom att den identifierar de kompetenser som behövs för att utvecklingsinsatser ska nå framgång, samtidigt som de förankras i handfast evidens. Att skapa en skolkultur med elevcentrerat professionellt lärande är bland det viktigaste en skolledare kan göra – men också bland det svåraste. Boken tydliggör både komplexiteten och hur den kan hanteras.

Rum för lärande

Lärardriven skolutveckling
Lena Lindblad Petersen & Gunilla Pettersson Berggren
Lärarförlaget (2021)
Sjöstadsskolan i Stockholm har sedan 2006 arbetat kollegialt med förbättring av undervisningen enligt en vetenskaplig modell. Här beskriver en förstelärare och en rektor hur arbetet organiserats och hur lärare intresserar sig för varandras undervisning, ämnen och elevresultat.

Rum för lärande
Katinka Vikingsen
Lärarförlaget (2020)
Författaren är pedagogista och förskollärare och gör en utförlig genomgång av förskolans miljöer/rum för lek, lärande och samspel. Många konkreta tips och förslag ges, belysta utifrån såväl teoretiska som praktiska utgångspunkter och med tillbakablickar på förskolans historia.

Uppdrag omsorg – en förskola på barnens villkor
Gunilla Niss
Gothia kompetens (2021)
Författaren visar vad omsorg i förskolan innebär och visar konkret hur omsorgskvaliteter stärks i verksamheten med barnen, medvetet och med stöd i vetenskap. Utgångspunkten är att omsorg är lika viktig som undervisning och lärande – dessa delar hänger ihop och ska flätas samman.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.