Att leda i grupp

Illustration: Getty Images

Ledningsgrupper är ofta ineffektiva eftersom de inte lägger tid att utvecklas som team.
I ”Att leda grupper” presenterar konsulterna Josi Lundin och Rein Lallo forskning, modeller och exempel som ger insikter och verktyg.

Att leda grupper – när resultatet beror på bra teamprestationer, av Josi Lundin & Rein Lallo (Studentlitteratur)

Författarna betonar att det är något annat att leda en grupp än att leda individer – och insatsen för att få en grupp att bli verkligt effektiv är betydligt större än många chefer inser. Författarna presenterar en så kallad dynamisk rammodell för utveckling av grupper och team, med förankring i bland annat Wheelans forskning kring gruppers faser.

Bokens röda tråd är berättelsen om en fiktiv arbetsgrupps komplexa utveckling till ett välfungerande team, med allt vad det innebär av relationsutmaningar och nya kunskaper om gruppteori och organisationers effektivitet. Läsaren får bland annat följa bokens arbetsgrupp genom en teambuilding utifrån denna rammodell.

Med hänvisning till forskning kring ledningsgrupper drar författarna slutsatsen att dessa grupper borde arbeta mer med teamutveckling. Den idealiska storleken för en sådan grupp är fem till åtta personer och det är viktigt att välja ut personer som är samarbetsinriktade.

För att gruppen sedan ska kunna prestera är psykologisk trygghet, tillit och stöd centralt. Ett tydligt syfte för gruppen är därutöver den enskilt viktigaste komponenten. Ofta behöver ledningsgrupper ta in externt stöd för att öka medvetenheten om hur den egna gruppen fungerar och kan utvecklas vidare, menar författarna.

Boken tar också upp den personliga investeringen som behövs för ett gott ledarskap, och behovet att genom mental och fysisk träning, stresshantering och reflektion optimera sin egen förmåga. För hållbarheten på sikt behöver varje ledare ta hand om sina grundläggande psykologiska behov, så att motivationen, energin och de personliga drivkrafterna kan bibehållas och stärkas.

3 tookig av osäkerhet

Ostörd – principer för en skärpt arbetsdag

Gisela Bäcklander
Natur & Kultur
Hur kan vi som har kreativa arbeten hålla koncentrationen och leda oss själva? Jo, genom att värna om, prioritera och förvalta våra mentala tillgångar – med hjärnans förmåga till uppmärksamhet som nyckelfaktor. Teori varvas med råd om hur villkoren för kvalitet i arbetet skapas.

Konsten att fördärva sitt liv – eller inte

Stefan Einhorn
Natur & Kultur
En klokbok om att leda sig själv i livets skiftande situationer – och i relationerna med arbetskamrater, vänner, familj och partner. En checklista på särskilt effektiva sätt att fördärva sitt liv presenteras: prestige, skryt, avund, stress, falskhet, martyrskap m m – och även oro.

Tookig – att leda i osäkerhet 

Mariah Ben Salem Dynehäll & Leif Denti
Liber
Förutsättningarna för ledare ändras numera ständigt. Läsaren ges verktyg för att leda grupper i sammanhang som är ”tookiga”: tvetydiga, obekväma, omvälvande, komplexa, instabila och gåtfulla. Hur individer och grupper fungerar i osäkerhet – och då bäst leds – är ett av bokens teman.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.