Praktiknära forskning ska ge likvärdighet

Skolan och den akademiska världen ska samarbeta i olika projekt för att på sikt leda till ökad likvärdighet och inkludering i skolan. Det är huvudspåret med försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) som på regeringens uppdrag nu bedrivs i bland annat Göteborg.

– Praktiknära forskning kan ge ökad kunskap om skolans kompensatoriska arbete, <br />säger Mats Widigson, lektor vid Center för skolutveckling.

När vi gick ut med vår andra utlysning och ville ha idéer för hur praktiknära forskning skulle kunna förbättra likvärdigheten fick vi i ett första skede in nära 60 skisser från huvudmän och forskare. Det visar att det finns många utvecklande idéer finns inom det här området och det gör oss hoppfulla om att kunna bidra till ökad likvärdighet och faktiskt göra skillnad, säger Mats Widigson, lektor vid Center för skolutveckling och en av medlemmarna i ledningsgruppen för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) i Göteborg.

Projektet – som ska avslutas nästa år – syftar till att hitta långsiktiga samverkansmodeller mellan skolan och den akademiska världen inom områden som lärarutbildning, skolans verksamhet och forskning.

– Upplevelsen är att skolledare och lärare tidigare mest blivit forskade på. Nu ska man i stället vara själva vara med att bygga den vetenskapliga grunden.

Av de skisser som kom in valdes slutligen sex projekt ut som vardera fått en miljon kronor. Problematisk skolfrånvaro, språkstöd i förskolan och didaktisk design är några av de projekt som beviljats anslag.

– De som valts ut är exempel på hur praktiknära forskning kan ge ökad kunskap om skolans och förskolans kompensatoriska arbete och för ökad likvärdighet. Det är riktigt stora utmaningar för skolan både på system- och organisationsnivå, säger Mats Widigson.

Att rektorer och skolledare känner både del och ägarskap i forskningsprojekten har varit en självklarhet.

– Det var något vi absolut ville slå fast. Varje ansökan måste signeras av rektor och skolchef eller motsvarande för att visa att de var med på tankarna. Att huvudman och rektor har ett gemensamt ägandeskap är en garanti för att det ska spridas i hela skolans organisation så att utvecklingen gynnar alla elever, säger Mats Widigson.

Göteborg har, liksom de andra ingående universiteten i Karlstad, Umeå och Uppsala, ännu inga konkreta forskningsresultat att redovisa från de projekt som beviljats medel.

ULF

  • ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning. 
  • Universiteten i Göteborg, Karlstad, Uppsala och Umeå har fått ett regeringsuppdrag att under perioden 2017-2021 bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning som ska bidra till stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och inom skolväsendet. 
  • Syftet är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan skolan och den akademiska världen vad gäller skolverksamhet, forskning och lärarutbildning. 
  • Efter försöksperioden ska framgångsrika modeller kunna permanentas och användas nationellt.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.