Skolchefers uppdrag en balansgång

Professor Lene Foss är redaktör för en nyutkommen bok om skolchefer.

Många rektorer har tagit steget och blivit skolchefer. Men vad krävs av en skolchef? Lene Foss, professor i pedagogik vid Jönköping University, har kartlagt vilka spänningsfält skolchefer befinner sig i och de konflikter som finns i att styra och leda skolan.

– Skolchefer måste aktivt arbeta för att hela tiden fastställa sin position gentemot rektorer, politiker, administration och andra intressenter, säger Lene Foss som tillsammans med sin kollega Joakim Kranz varit redaktör för boken ”Skolchefers arbete – att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid”.

 Hur förändringar inom skolans styrning, ledning och organisering påverkar rektorer och lärare är uppmärksammat. Men skolchefers komplexa roll är mindre känd. Skolchefen befinner sig i en mellanposition och måste navigera i gränslandet mellan stat och kommun och mellan politisk styrning och professionell styrning.

– Att skolchefens ansvar reglerades i skollagen 2019 kan ses som en konsekvens av kritiken mot brister i styrning och ledning vad gäller ansvarstagande hos skolhuvudmännen, säger Lene Foss.

Ser till att verksamheten följer lagar

Skolchefer är centrala i den lokala styrningen och ledningen med uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller utbildningen, verkligen följs.

– Skolchefen har ansvar för att kontrollera att lagar och förordningar efterlevs av den huvudman som skolchefen är anställd av. En nog så delikat uppgift.

Den typiske skolchefen er en man och de flesta skolchefer har en bakgrund som rektor.

– Nu när andelen kvinnliga rektorer ökar, förväntar jag mig att det blir flera kvinnliga skolchefer med tiden.Kvinnliga skolchefer är mer positiva till samarbete med andra skolchefer och har en högra grad av nätverksaktiviteter än manliga skolchefer, visar vår forskning.

Behöver skapa tillit

Skolchefer strävar efter låg konfliktnivå i organisationen och att skapa tillit gentemot rektorer, politiker, administration och andra intressenter. Huruvida skolchefer lyckas etablera en sådan position är avgörande för om de lyckas utöva inflytelse och vara effektiva.

– Vi ser att skolchefer i sitt arbete söker uppnå en lämplig balans; att å ena sidan på ledningsnivån ägna sig åt strukturer, organisation och administration, och å andra sidan tillsammans med rektorer, lärare och verksamhetschefer ägna sig åt att driva förändringar i organisationskultur och arbetsmetoder.

– Ett ansvarsfullt ledarskap innebär – i relation till denna balansgång – att skolchefer är lyhörda för rektorers och lärares professionella omdömen och att skolchefer förmår att stötta och utmana både rektorer och lärare i den komplexitet som de har att hantera.