Sök

”Utgå från att eleverna vill prestera bra”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är rrdförande för Lärarförbundet Skolledare.

Temat för detta nummer är elevhälsa. Det är glädjande då elevhälsoarbetet alltid varit viktigt för mig. Elevhälsan är en av skolans allra viktigaste funktioner där ett bra teamarbete och en god skolledning kan bli direkt avgörande för elevers framtid.

Elevhälsoarbetet, i detta fall arbetet med särskilt stöd, erbjuder dagligen svåra situationer utan självklara lösningar. Det är helt enkelt ett svårt jobb. För att klara det har jag under min aktiva rektorstid utgått från några enkla förhållningsregler. Regler som har varit till nytta både för mig och för elevhälsoteamet, men framför allt för eleverna.

En förhållningsregel är att alltid respektera olika professioners kompetens – att väga in deras bidrag i beslutsfattande, men att sedan fatta beslut på övervägande pedagogiska grunder. Ett utlåtande från en psykolog, en social kartläggning från en kurator eller en medicinsk utredning ger ofta god vägledning om vad som är bäst för en enskild elev, men de är inte beslutsunderlag i sig.

Beslutet ska syfta till att skapa den bästa möjliga undervisningssituation för eleven och på så sätt är det i slutändan ett pedagogiskt beslut. Här blir naturligtvis speciallärarens eller specialpedagogens bidrag mycket viktigt, och jag har haft den stora turen att kunna omge mig med duktiga speciallärare och pedagoger under hela mitt yrkesverksamma rektorsliv.

Lyssna till andra professioners viktiga kompetens.

Samtidigt är det är fel att skollagen bara kräver tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. Det är oklart vad som menas med detta och det kan passa in på många. Istället menar jag att skollagen explicit ska kräva tillgång till examinerade speciallärare och pedagoger. De som har en examen har erkänd kompetens i att göra pedagogiska utredningar och mycket hänger på dem i arbetet med särskilt stöd.

Jag har som regel alltid utgått från att eleverna vill prestera bra i skolan, men att de har hamnat i en skolsituation eller livssituation som de har svårt att klara av. Då inriktas elevhälsoarbetet på att ge stöd i den situationen, eller på att förändra den. Fler än en elev som haft svårigheter har tackat mig efteråt just för att jag har trott på dem. Sådana tack värmer ett rektorshjärta länge. Det finns naturligtvis en liten risk att jag ”daltat” för mycket med någon enstaka elev som velat komma undan arbete, men den risken har jag varit beredd att ta eftersom jag i grunden tycker att alla elever är värda det.

Några råd till rektorer i elevhälsoarbetet blir därför: Utgå från att eleverna vill prestera bra. Lyssna till och respektera andra professioners viktiga kompetens. Omge er med kunniga och examinerade speciallärare och pedagoger. Det är naturligtvis många gånger lättare sagt än gjort att hitta de rätta kompetenserna, men det är väl värt att anstränga sig för. Känslan av att ha bidragit till att en elev reder ut en svår situation i skolan och börjar prestera bra, kan rektorn och hela elevhälsoteamet leva länge på.