Mentorer bristvara för nya lärare

Foto: Getty Images

Sex av tio nyexaminerade lärare får aldrig någon introduktions­period med mentor, trots att det är ett krav i skollagen och dess föreskrifter. Tre åtgärder skulle kunna råda bot på bristerna, hävdar Lärarförbundet.

– Legitimationsreformen för lärare är på plats sedan länge. Desto märkligare då att nylegitimerade lärare ännu inte får vad de har rätt till under sin introduktionsperiod, säger Patrik Ribe, utredare på Lärarförbundet, när han tittar på resultatet av undersökningarna Lärarförbundet låtit göra.

Han påpekar att legitimationsyrken just förutsätter introduktionsperioder.

– Allt annat är att underminera yrkets status.

Tre områden som Lärarförbundet vill se över

  1. Huvudmännen måste följa gällande regelverk. Att som ny lärare ha tillgång till en mentor och ”bollplank” är oerhört värdefullt. Det krävs att Skolverket genomför en riktad informationskampanj för att upplysa huvudmännen.
  2. Lärarförbundet vill se en obligatorisk mentorutbildning inom det professionsprogram som just nu tas fram av regeringen och som ingår i januariavtalet.
  3. Avsätt rätt mängd tid för introduktionsperioden på skolan. Det är upp till varje huvudman att ta sitt ansvar och här kommer vi som facklig aktör på det lokala planet vara med och se till detta.

Bristerna är stora vad gäller skolornas förmåga att leva upp till skollagen. Här framgår till exempel att endast fem (5) procent av kommunerna alltid erbjuder introduktionsperiod till nyanställda nyexaminerade lärare.

Ändå är paragraf 22 a i skollagen kristallklar: ”En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som har behörighetsgivande examen ska se till att läraren eller förskolläraren i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas genomför en introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet, om inte läraren eller förskolläraren tidigare har genomfört en sådan introduktionsperiod.”

Om undersökningarna

Majoriteten, 59%, av de nyexade lärarna genomför inte en introduktionsperiod med mentor. Detta varierar dock beroende på skolform där lärare i förskoleklass till årskurs 3 tenderar att i högre utsträckning genomföra en introduktionsperiod jämfört med lärare i fritidshem (56 procent jämfört med 23 procent). Var femte fick sin mentor genom att de bad arbetsgivaren. Endast var fjärde har en skriftlig plan för hur deras mentor ska stötta dem.

Resultatet är baserat på två undersökningar. Den ena är en enkätundersökning där lokalavdelningar från samtliga Sveriges kommuner ingick. 287 lokalavdelningar svarade och därmed fick undersökningen en svarsfrekvens på 99%. Datainsamling genomfördes maj 2019. Den andra studien genomfördes genom att en enkät skickades ut till 3228 nyexade lärarstudenter som hade VT 2019 som examinationstermin.