Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Händelser i vardagen kan få oanade följder

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Ordningsproblem och vardagliga konflikter ligger bakom flera ärenden som Lärarnas ansvarsnämnd beslutade om förra året.

Under 2015 beslutade Lärarnas ansvarsnämnd att varna fyra lärare, en lärare fick sin legitimation återkallad, en lärare varnades inte och i ett ärende begärde läraren själv att legitimationen skulle återkallas. Om man studerar de sex fallen märker man vissa gemensamma nämnare.

I det första fallet hade läraren redan dömts för miss­handel i tingsrätten efter att ha slagit en elev med linjal. Läraren menade att han inte haft uppsåt att misshandla eleven och att han agerat reflex­mässigt i en stökig situation.

Lärarnas ansvarsnämnd slog fast att en dom i ett brottmål har starkt bevis­värde och att det inte hade framkommit något under handläggningen som föranledde nämnden att underkänna brottmålsdomen. Nämnden konstaterade att det var fråga om brottslighet i samband med yrkesutövningen och att läraren därför skulle varnas.

I nästa ärende beslutade Lärarnas ansvarsnämnd att återkalla legitimationen eftersom läraren hade dömts för sexuellt ofredande av en elev vid tre olika tillfällen. Läraren överklagade beslutet men förvaltningsrätten höll med Lärarnas ansvarsnämnd.

I det tredje ärendet hade läraren filmat en elev med dålig impulskontroll under ett utbrott. Filmandet fortsatte även efter att eleven bett läraren att sluta. I och med detta eskalerade elevens utbrott. Filmningen pågick under ­cirka fyra minuter.

Läraren förklarade att hans avsikt var att använda sig av filmen i lärarlaget i utbildningssyfte men också att hjälpa eleven att se sitt agerande ”utifrån”, eftersom elevens utbrott var vanligt förekommande. Lärarnas ansvarsnämnd ansåg att lärarens agerande var olämpligt och kränkande och så pass allvarligt att han skulle varnas – även om det var fråga om ett enstaka misstag.

I ärendet därpå var det inte fråga om en enskild händelse utan att läraren under lång tid bedrivit undermålig under-visning. Utredningen visade att läraren hade svårt att följa läro- och ämnesplaner, att göra korrekta bedömningar och att hans dokumentation var bristfällig.

Utredningen visade också att arbetsgivaren upprättat handlingsplaner och på olika sätt försökt stödja läraren. Dessutom hade läraren dömts för ringa misshandel mot en elev. Lärarnas ansvarsnämnd varnade läraren.

Händelsen i det femte ärendet hade också ägt rum i en stökig undervisningssituation. Denna gång under en simlektion i ett badhus. Eleverna var samlade för genomgång men en av dem ville inte delta, trots lärarens uppmaning.

Läraren menade att hon var stressad eftersom hon ensam hade ansvar för 26 elever. Hon kom då att göra en fösande rörelse mot elevens rygg med en plastmapp. Läraren åtalades för misshandel och enligt åklagaren hade läraren ut­delat ett slag på elevens rygg med plastmappen. Läraren dömdes också för ringa misshandel. Även om läraren i övrigt ansågs som mycket lämplig, ansåg Lärarnas ansvarsnämnd att brottslighet som riktar sig mot en elev i skolan är allvarligt och normalt ska leda till varning. Läraren varnades.

Även det sista målet målet under 2015 handlade om en lärares agerande mot en enskild elev. Nämnden hade att bedöma agerandet vid två tillfällen.

Vid det första hade eleven stört ordningen, bland annat genom att handgripligen röra runt i lärarens papper och dator. Trots tillsägelser fortsatte eleven att störa, vägrade att lämna klassrummet och fortsatte att säga fula ord till läraren. Läraren avvisade eleven från klassrummet genom att gripa tag i elevens arm och dra eleven ut ur rummet.

Vid det andra tillfället skulle läraren ingripa i ett bråk mellan elever, och läraren försökte lugna situationen genom att be eleven att avlägsna sig, vilket eleven vägrade. Läraren tog då tag i eleven för att få honom att avlägsna sig. Även denna gång var eleven högljudd. Vid dessa två till­fällen hade läraren sagt till eleven ”förstår du inte svenska” och ”håll käften”.

Skolinspektionen ansåg att läraren skulle varnas på grund av att läraren kränkt eleven, dels genom att dra i eller hålla i eleven för hårt, dels genom att ut­tala sig olämpligt. Lärarnas ansvarsnämnd fann att utredningen inte visade att lärarens fysiska agerande gått längre än det som var tillåtet för att tillförsäkra trygghet och studiero.

Däremot ansåg nämnden att hans uttalanden var olämpliga. Nämnden beslutade dock att inte utdela någon varning med hänsyn till förhållandena och eftersom läraren inte haft några tidigare anmärkningar.

När man läser de ovan redovisade ären-dena märker man att en stökig elev, en under­målig arbetsmiljö och en oförberedd lärare utan tillräckligt stöd, kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilda läraren och eleven. Det är också slående att så många mål i ansvarsnämnden är kopplade till ordningsproblem.

Min förhoppning är att skolhuvudmännen, tillsammans med rektorer och lärare, ser till att säkerställa en trygg arbetsmiljö för både lärare och elever. För att nå dit tror jag att skolledare och lärare tillsammans bör ta fram konkreta lösningar och förhållningsregler för de konflikter som uppstår i vardagen med elever.