Sök

”Chefer lägger för lite tid på rätt saker”

Illustration: Istock

Chefer lägger för mycket tid på fel saker och för lite tid på rätt saker. I stället för att utveckla sina medarbetare ägnas tiden åt dåligt förberedda möten och detaljärenden. De gör sitt bästa, men inte desto mindre är de ineffektiva.

Bygga ledarskap – en handbok för chefen och hela ledningsgruppen av Bengt Savén (Natur & Kultur)

Så inleds boken ”Bygga ledarskap” av Bengt Savén, adjungerad professor i ledarskap och systematisk förbättring vid KTH i Stockholm. Savéns sätt att se på ledarskap är modernt och fokus är inte den enskilda ledarens personliga egenskaper eller karisma. Kärnan i ledarskapet är i stället samarbete, och han lanserar samarbetsteorin, som utgår från fyra olika modeller som sammantaget tydliggör hur ledarskap skapas i en verksamhet.

Grundtanken är att samarbete är det som skapar långsiktigt värdeskapande i en verksamhet, och ledare måste se till att de nödvändiga villkoren för gott samarbete finns. För att kunna göra det måste man bottna i syftet med såväl samarbetet som med sitt eget ledarskap och den värdegrund som det vilar på. För Savén innebär det att en god ledare varken är en krävande kontrollinstans eller för mjuk i sin omsorg om personalen, utan ”tar viktiga strider och gör det som hen anser är rätt, trots obehag eller rädsla”.

Savén menar att ledare i gemen avsätter för lite tid åt att förstå och förbättra sitt ledarskap. Han presenterar ett stort antal konkreta metoder till stöd för den ledare som vill utveckla sitt ledarskap, till exempel den så kallade ledarstegen som i fem steg tydliggör hur goda villkor för samarbete kan skapas. Tanken är att man som ledare kan ta stegen själv eller tillsammans i ett ledningslag som gemensamt vill stärka sitt ledarskap.

Ord som ”leveransförmåga”, ”produkter” och ”prestationsmått” i Savéns bok signalerar något annat är skolkultur, och för den som vill pröva hans metoder krävs en anpassning till skolans värld. Men boken kan ändå passa för den som vill pröva en ambitiös, managementbaserad metod med många forskningsreferenser.