Balans i tillvaron

Illustration: Getty Images

Känner du dig pressad och slutkörd – och betraktar det som en oundviklig följd av att ha en ledarroll? Eller går det att ha både höga yrkesmässiga krav och balans i tillvaron?

Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet, av Anna-Lena Sundlin & Paul Sundlin<br />(Liber).

Boken Jaget och jobbet tar sin utgångspunkt i dagens intensiva, föränderliga arbetsliv och presenterar verktyg och förhållningssätt för hållbarhet i yrkeslivet. Författarna menar att det i dag mer än någonsin är viktigt att förstå sin roll på jobbet och att sätta hälsosamma gränser för sig själv. Utifrån ett systemorienterat synsätt betonas betydelsen av att varje organisation tydliggör den roll var och en har.

När väl rollen är tydliggjord behöver vi ”plocka fram den version av oss själva som är mest funktionell” för att klara av den. Helt enkelt: Hur kan jag vara mig själv i min ledarroll och vara autentisk i min auktoritet? Och hur kan jag bidra till en sund gränssättning för övriga medarbetare i organisationen?

Att ”ta sin roll” och fylla den är färskvara i dagens förändringsintensiva arbetsliv och författarna beskriver de kvaliteter som behövs för att lyckas med detta. Varningssignaler för när vi håller på att ”tappa vår roll” är att vi får konkurrenskänslor, döljer misstag, blir försvarsinställda och ser genom fingrarna med tveksamt agerande hos medarbetarna. Då behöver vi stanna upp och se över vår jobbsituation och inställning.

För att vi långsiktigt ska må bra och fungera på jobbet behöver dels arbetsplatsen vara sund, dels behöver vi ta eget ansvar för vårt välbefinnande. En nyckel i denna process är att öka sin självkännedom och se till att få återhämtning, genom att bland annat sätta gränser mellan arbete och privatliv utifrån de roller vi har både privat och på jobbet.

I sådana lägen är det också viktigt att tänka igenom vad vi sätter värde på i livet, så att våra personliga vägval bli tydliga. Bokens övningar passar för enskild reflektion, men också för dialog i till exempel en ledningsgrupp som vill värna en sund arbetsmiljö, stärka relationerna i gruppen och bli mer effektiv.

3# Vikten av att lyssna

Promotivt förändringsarbete – när medarbetare och ledning drar åt samma håll
David Loid & Clas Malmström
Liber
Orsaken till att förändringsinsatser ofta misslyckas är att ledningen inte förstått vikten av att lyssna, skapa dialog och ligga nära vardagsverksamheten. En modell för att förstå och genomföra förändring presenteras, illustrerad med lyckade projekt från privat och offentlig sektor.

Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola
Ulf Leo & Eva Amundsdotter (red.)
Gleerups
Här presenteras åtta olika exempel på professionshandledning som genom reflektion och lärande stärker förskolans/skolans ledarskap samt den vetenskapliga grund handledning vilar på. Bokens författare har erfarenhet som handledare i förskola och skola i Sverige och internationellt.

Utmärkt undervisning (2:a utgåvan)
Jan Håkansson & Daniel Sundberg 
Natur & Kultur
Vad kännetecknar utmärkt undervisning? Vilken evidens finns från svensk och internationell forskning för olika pedagogiska strategier och metoder? I denna nya utgåva tas förskolan upp som en integrerad del av de skolformer som behandlas – från förskola upp till vuxenutbildning.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.