Checklista för hållbart ledarskap

Illustration: Getty Images

Hur skapas ett fungerande och hållbart ledarskap i skolan? Här publicerar Chef & Ledarskap en checklista med frågor som ska besvaras för att kunna bygga ett sådant ledarskap.
Checklistan har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) på skolans område.

Mål och arbetsuppgifter

1. Finns det tydliga mål för verksamheten?

Arbetskrav och arbetsbelastning

2. Upplevs chefsuppdraget som tydligt?
3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och alltför hög arbetsbelastning?
4. Har cheferna en levande dialog om sina uppdrag i relation till krav och resurser?
5. Är det möjligt att ta rast eller paus i arbetet?

Resurser

6. Är antalet underställda medarbetare rimligt i förhållande till uppdraget?
7. Får chefer tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget?
8. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) som befattningen/befattningarna har?
9. Finns det möjligheter att påverka de resurser som tilldelas chefen/cheferna? (ekonomi, personal, lokaler och så vidare.)

Stöd

10. Finns det utrymme och möjlighet att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs?
11. Genomförs regelbundna möten med närmast överordnad chef om:
a. uppdrag, resurser och organisatoriska förutsättningar?
b. verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi?
12. Finns det möjligheter till kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå?

Kunskaper

13. Vet chefer och arbetsledare hur de kan förebygga ohälsosam arbets­belastning?
14.
Vet chefer och arbetsledare vilka åtgärder de kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning?
15. Vet chefer och arbetsledare vad kränkande särbehandling är?
16. Vet chefer och arbetsledare hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas?

Introduktion

17. Har alla fått introduktion? Upplever nya chefer att de har fått god insikt och kunskap om sin nya arbetsplats och roll?

Stöd

18. Ges chefen/cheferna stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning?
19. Vidtar den närmaste chefen åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa hos cheferna?
20. Utifrån det som framkommit i resultat- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, skyddsronder och så vidare – görs riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin?
Dessa riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar beaktar även chefernas förutsättningar och behov?
21. Vid behov – anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering?

Ansvar

22. Har samtliga chefer signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter?
23. Upplever cheferna att de har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter?
24. Är samtliga chefer medvetna om sina åtaganden och att de kan returnera arbetsmiljöuppgifter när de inte har kunskap, resurser eller befogenheter?

Övrigt

25. Finns det områden, som inte berörts här, som skulle behöva utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för cheferna?

 

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.