Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Bild från galamiddagen på senaste Skolledare21.

I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.
–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.
Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

Likvärdighet i skolan handlar om alla barn och elevers rätt till utbildning som leder till att de som vuxna kan fortsätta utvecklas och bidra i samhället. Enligt läroplanen ska alla som arbetar i förskolan och skolan bidra till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet med och ansvar för andra människor. För att kunna leva upp till det måste alla förskolor och skolor ha likvärdiga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag, menar Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

– Som det ser ut i svensk skola i dag är förutsättningarna inte likvärdiga för alla barn och elever. Skolvalet och elevpengssystemet har orsakat att vi har fått väldigt homogena elevgrupper, där en del förskolor och skolor har en stor andel elever med tuffare förutsättningar, medan det är omvända förhållanden på andra håll i landet. På längre sikt är det skadligt för samhället om barn och elever från olika bakgrunder inte möts och samarbetar med varandra. Att det är så olika förutsättningar för olika enheter innebär också att lärare och skolledare i Sverige inte har samma förutsättningar att fullfölja sina uppdrag.

– I ett samhällsperspektiv har förskolan och skolan ett viktigt kompensatoriskt uppdrag i syfte att alla barn och unga som växer upp i Sverige ska ha samma möjligheter till ett livslångt lärande och ett gott liv. Som det ser ut idag är det svårt för oss som arbetar inom förskola och skola att leva upp till det uppdraget, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Viktigt för individ och samhälle

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ser också likvärdigheten som en av de viktigaste frågorna för att säkerställa att varje barn och elev får tillgång till en förskola och skola som har förutsättningar att möta barns och elevers olika behov att klara av sin skolgång framgångsrikt.

– Förskolan och skolan är en av de viktigaste pelarna för att stärka såväl individens möjligheter till utveckling, utbildning och egen försörjning, som för samhället i stort. Tyvärr ser vi att olikvärdigheten ökat kraftigt under de senaste åren, säger han.

I talarlistan återfinns bland andra Göran Nygren, doktor i etnologi vid Uppsala universitet, som forskat kring hur resursstarka elever med akademiska traditioner gynnas och andra missgynnas i dagens skolsystem. Journalisten Maria Leijnse berättar om sina erfarenheter efter att ha följt två svenska skolklasser under två år, för att studera likvärdighet i praktiken.

Skolverket medverkar

Skolverket har fått regeringens uppdrag att utarbeta ett nytt nationellt kvalitetssystem vars syfte är att stärka kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola. Skolverkets chef Peter Fredriksson berättar om detta nya fokus på kvalitet och likvärdighet.

Programansvarige Björn Hareland lyfter fram ännu en talare, Erika Lagergren, som leder den unika, länsgemensamma processen ”Barnens bästa” i Kronobergs län. En satsning som syftar till att genom tidiga, samordnade insatser från olika samhällsinstitutioner och myndigheter, skapa en trygg uppväxt. Utifrån ett regeringsbeslut mot bakgrund av Barnkonventionen är detta något alla regioner har att arbeta med i en snar framtid.

Vid skolledargalan utses dessutom som vanligt Årets rektor. Dessutom utses Årets digitaliseringsarbete, Årets Värdegrundsarbete och Årets Demokratiarbete.

Skolledare21 äger rum den 28–29 juni på Nalen i Stockholm. Fullständigt program och anmälan finns här.

 

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.