Digitalisera med kollegialt lärande

Illustration: Getty Images

Kombinera digitalisering med kollegialt lärande är ämnet för en ny bok.

Att integrera digitalisering och kollegialt lärande, av Marie Sjöblom & Edward Jensinger (Studentlitteratur)

Att lyckas med digitalisering av undervisningen på sin skola eller med det kollegiala lärandet är sådant som ger en skolledare en vacker fjäder i hatten. Marie Sjöblom och Edward Jensinger tar ett fast grepp om båda dessa komplexa utmaningar i boken ”Att integrera digitalisering och kollegialt lärande” och presenterar ett tillvägagångssätt där de båda kopplas ihop i en gemensam förbättringsprocess.

Ett centralt begrepp i deras välmatade bok är integreringsvinst, som i det här sammanhanget är det mervärde som skapas när investeringar i teknik och profession knyts ihop. Och vilka blir vinsterna? Sjöblom och Jensinger är väl förtrogna med skolans vardag, IKT-frågor och forskning kring skolutveckling.

Utifrån tre fiktiva men verklighetsbaserade exempel kring introduktion av digitala verktyg i skolmiljö pekar de på hur digitalisering och kollegialt lärande kan gå hand i hand – och även vilka fallgroparna kan vara. En infallsvinkel de särskilt belyser är skolans likvärdighet och hur integreringsvinsterna kan bidra till att stärka den.

De framgångsfaktorer författarna presenterar för att skapa integreringsvinster är inte revolutionerande utan hämtade från forskningen kring skolutveckling, såsom att ha fokus på lärande i den lokala kontexten, att skapa tid, att ha en tydlig helhetsidé och plan och att skapa strukturer för professionellt lärande – allt till stor del beroende av ett aktivt, modigt och långsiktigt skolledarskap.

Författarna pekar också på behovet av att ha med sig den överordnade nivån i styrkedjan – eller stödkedjan som de hellre formulerar det – där processledare stödjer lärare, skolledare stödjer processledare och lärare och förvaltningsledning stödjer hela skolorganisationen. Och som riktningsgivare finns det grundläggande uppdraget: att allt vi gör till syvende och sist ska stärka elevernas lärande, och att vi därför behöver dokumentera, kommunicera och utvärdera de förbättringsinsatser som görs.

3# Mod att förändra

Maxa modet – förändring genom tillit och kommunikation
Karin Zingmark
Liber

Ledarskapskonsulten Karin Zingmark skriver om vikten av att som ledare vara kommunikativ, modig och att vi lär känna varandra på djupet och skapar ett fundament av tillit på arbetsplatsen för att kunna leda i ständig förändring – och även om hur Facebook med mera  kan användas i det syftet.

Strategier och förändringsmyter
Pär Larsson & Jan Löwstedt
Student­litteratur

Författarna visar hur välkända förbättringsstrategier, som förstärkt pedagogiskt ledarskap och kompetensutveckling av lärare, ofta misslyckas vid mötet med verkligheten. De presenterar i stället sex forskningsbaserade förutsättningar som, om de anpassas lokalt, leder till lyckad skolutveckling.

Coachande ledarskap – för samarbete, effektivitet och hälsa
Hilmar Thór Hilmarsson
Student­litteratur

Här presenteras konkreta verktyg för att utveckla sig själv, medarbetarna och hela arbetsgrupper – allt belyst av aktuell forskning. Hilmarsson betonar att vi måste kunna leda och ta hand om oss själva, inte minst i stress och utmanande situationer, för att kunna coacha och leda andra.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.