Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Mobiliseringsteam ska öka tryggheten

Rektor Solvig Anstensen (till vänster) och Charlotte Hallberg från förskoleförvaltningen. Foto: Petter Trens

För att göra tillvaron tryggare för barnen och samtidigt ge stöd till rektorer att hantera anmälningar och utredningar har Förskole­förvaltningen i Göteborg sedan årsskiftet infört ett unikt ”mobiliseringsteam”.

Under årets första nio månader har förvaltningen fått omkring 80 anmälningar om kränkande eller diskriminerande behandling av förskolebarn.

Det är lika många som under hela fjolåret.

– Att anmälningarna ser ut att bli fler i år är troligtvis ett resultat av vårt arbete med att belysa frågan snarare än att antalet kränkningar ökat, säger Charlotte Hallberg, utvecklingsledare vid förvaltningens utvecklingsenhet.

Team med bred kompetens

I mobiliseringsteamet ingår en rad förvaltningsövergripande stödfunktioner. Där finns bland annat HR-specialister, kommunikatörer och representanter från enheterna för juridik och tillsyn. Teamet kan exempelvis ge råd i arbetsrättsliga frågor eller i processer med socialtjänst och polis.

– För mig känns det bra. Det är ett extra stöd om jag behöver agera i svåra situationer. Jag känner mig trygg och vet att jag inte står ensam med frågor om hur jag ska hantera komplexa frågor som till exempel polisanmälning eller avstängning, säger Solvig Anstensen, rektor vid tre förskolor i stadsdelen Majorna.

Stöd till rektorer i svåra lägen

Alla förskolor i Göteborg har, utifrån skollagens bestämmelser, sedan tidigare en plan mot kränkande behandling. 

– Det nya teamet ska genom en rad olika stödfunktioner ge ett extra och bästa möjliga stöd till rektorer i frågor som kan vara svåra och känsliga, säger Charlotte Hallberg.

Solvig Anstensen har själv inte haft någon anmälan att hantera men känner till fall där det handlat om att pedagoger som anmälts för att ha kränkt barn, blivit omflyttade eller avstängda.

– Vi arbetar kontinuerligt med både förebyggande och främjande åtgärder för att motverka diskriminering och kränkningar. Nu finns en handlingsplan och ett flödesschema som vi kan följa om det ändå skulle dyka upp något fall. Det känns tryggt, säger Solvig Anstensen.

Filmer som verktyg

Förskoleförvaltningarna i Göteborg och Malmö har gemensamt också tagit fram fyra filmer som både praktiskt och juridiskt ger rektorer och personal en grund i arbetet mot kränkande behandling.

– Filmerna tar upp både diskrimineringslagens och skollagens bestämmelser. Dessutom visar man utifrån lagkraven hur det främjande och förebyggande arbetet kan ske, säger Charlotte Hallberg.

Förhoppningen är att filmerna ska kunna användas på förskolor runt om i landet och på utbildningar för pedagoger och förskolepersonal.

– Så här långt har vi i första hand fokuserat på våra egna rektorer och deras personal. Det är ju nytt också för dem. De har överlag varit väldigt nöjda så vi hoppas att fler kommuner vill ta del av filmerna, säger Charlotte Hallberg.

Det här innehåller utbildningsfilmerna

Två av filmerna tar upp diskrimineringslagens bestämmelser och är en genomgång av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) och diskrimineringsformerna (sätt på vilken diskriminering kan ske) samt skyldigheten alla som arbetar i förskolan har att aktivt motverka diskriminering.

Den tredje handlar om skollagens bestämmelser och om definitioner av kränkande behandling och skyldigheten alla som arbetar i förskolan har att anmäla när de får signal om att en kränkning kan ha skett.

Film fyra handlar om lagkraven utifrån både diskrimineringslagens och skol-lagens bestämmelser kring hur det förebyggande (identifiera och avvärja risker för diskriminering och kränkande behandling) och främjande (identifiera och motverka hinder för likabehandling) arbetet ska ske.

Vill du också se filmerna? Kontakta utveckling@forskola.goteborg.se.