Sök

Allt vanligare att lärarinsatser mäts av konsulter

Foto: Getty Images

Kommuner köper allt oftare in konsultmodeller för att mäta skolresultat, från lektions­kvalitet till lärarinsatser. Har specialpedagoger blivit en bricka i det spelet?

New Public Management är ett arbetssätt där metoder från näringslivet förväntas öka effektiviteten i den offentliga sektorn. Frågan om vinster i välfärden har i allra högsta grad förekommit i skoldebatten men det har varit mer tyst om konsultfirmornas intåg på skolarenan.

Det kan vara svårt att få grepp om vad det egentligen utmynnar i när kommuner anlitar konsultfirmor och om kostnaden är försvarbar i relation till resultatet. Men det är värt att notera att kostnaden inte bara är summan på företagets faktura utan också de förmodat många timmar där verksamhetschefer och andra kommun­anställda har möten på olika nivåer.

Frågan som återstår är om konsulternas egen insats kommer att, eller ens kan, utvärderas.

När det gäller skolans resultat talar konsultföretagen gärna om ”tydlighet”, men de egna formuleringarna om modellerna de säljer in är ofta luddigare. Vad betyder det till exempel att skapa en ”kultur kring HUR för en gemensam processkvalitet med fokus på kunskapskraven”?  Vad är ”tillsammansarbete”, och hur skiljer det sig från samarbete? Det finns lärare i kommuner som anlitat dessa företag som dessvärre inte alls känt sig involverade i arbetet med de rutiner och metoder som blivit resultatet. Man kan fråga sig om inte ett konsultföretag som menar att ”processen måste ägas av ledare och involvera alla medarbetare” rimligen bör hjälpa skolledningen att göra just detta?

Konsultföretagen är, enligt de egna hemsidorna, mycket förtjusta i mätbarhet. De tillhandahåller mallar för att mäta och utvärdera exempelvis lektioners kvalitet och lärares insatser. I utvärderingsverktygen måste någon dokumentera och mata in data. Här finns en oro hos lärare att de nya mätmetoderna kommer att leda till ökad arbetsbörda.

– Kanske blir det något bra av det, säger en lärare, men just nu känns det bara som ett merarbete. Jag måste lägga tid på att lära mig hur verktyget, en ”app-webb-video”, fungerar …

Specialpedagoger, som redan har ett ansvar att handleda lärare och bedöma deras behov av stöd och fortbildning, kan komma i kläm när lärare känner sig orättvist utvärderade. Flera lärare vi pratat med menar att det sker en förskjutning mot att specialpedagogen i högre grad, ibland som en del av en skolledning, ”pekar med hela handen” och ger lärarna i uppdrag att utföra generella anpassningar.

Men här blir det ibland ett missförstånd från lärarnas sida. De generella strukturerna är snarare just special­pedagogiska, och till för alla elever.

Frågan som återstår är om konsulterna själva kommer att, eller ens kan, utvärderas. Är det möjligt att mäta om man fått till ett ”tillsammans­arbete”, och om verksamheten är ­”fokuserad och dynamisk”?

Det förefaller svårt.