Mattelärare får hjälp att möta elever med språkstörning

Matematik innehåller många begrepp som kan göra lärandet komplicerat för elever med språkstörning. SPSM lanserar ett nytt material för att stötta lärare. Foto: Privat/Getty Images.

Hjärnan fungerar annorlunda hos personer med språkstörning, vilket kan påverka elevers förmåga att ta till sig matematik. Nu släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten sitt allra första material om språkstörningar riktat till matematiklärare.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har precis släppt materialet ”Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen”, det första i sitt slag. Berätta.

– Vi vill ge ämneslärare i matematik en grundläggande kunskap om vad språkstörning kan få för konsekvenser för lärandet. Matematiklärare är kanske inte alltid lika införstådda i de specialpedagogiska resonemangen kring språkstörningar som en speciallärare eller en klasslärare är, som träffar sina elever ofta, säger Aya Stehager.

Hon är projektledare bakom SPSM:s stödmaterial som tas fram i samarbete med specialpedagoger, logopeder och psykologer.   

Vilken typ av språkstörning kan det handla om?

– Vi har utgått från det som på engelska benämns som ”developemental language disorder” (utvecklingsrelaterad språkstörning). En individ med den diagnosen har problem med hela språksystemet. Det kan alltså handla om att ta emot språk, att själv producera språk och att använda språket i sitt lärande. Till skillnad från dyslexi, exempelvis, som innebär en avkodningsproblematik. Men de problemen kan förstås överlappa varandra.

Vilka metoder tror du att matematiklärare använder sig av?

– De får kanske höra att en elev har en språkstörning men är osäkra på vad det innebär för deras undervisning och hur man ska jobba för att lyckas med den eleven. En vanlig strategi, har vi sett, är att läraren tänker att man behöver visualisera matematiken i större utsträckning. Det är jättebra men inte tillräckligt. Lärare och eleven behöver även undersöka språket i matematiken tillsammans, så att eleven kan tillägna sig språket och själv använda det som ett redskap i lärandet. Det är viktigt, även om det är svårt och det tar mer tid. 

Finns det ett uttalat behov av det här hos matematiklärare?

– Kunskapen om språkstörning finns i skolan men inte alltid hos den pedagogiska personalen. I stället kan den kunskapen vara inlåst i organisationen, isolerad till vissa professioner, exempelvis inom elevhälsan. Det är något som har framgått när vi har gjort undersökningar om det här. Alltså att elevhälsan upplever att kunskapen kring språkstörning inte alltid når ut i klassrummen. Och det här är ju väldigt angeläget. Man uppskattar att 7–8 procent av befolkningen har en språkstörning.

 Vad lär sig en lärare som läser det här materialet.

– Man får en grundläggande förståelse för vad det är som kan ställa till det. Varför elever inte förstår, vad man kan göra åt det och hur man kan anpassa undervisningen för att göra språket mer tillgängligt. Materialet är uppdelat i två delar. En inledande del som beskriver problematiken och de behov som finns hos den här elevgruppen. Den andra delen ger förslag på olika dokumenterat framgångsrika undervisningssätt. Material riktar sig främst till lärare som undervisar i årskurs fyra till nio men kan också vara till stöd för lärare i gymnasieskolan.

Länk till det nya materialet Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen

Checklista – framgångsrika strategier vid textuppgifter

 • Främja elevernas trygghet och motivation genom att regelbundet prata med var och en om hur han eller hon upplever undervisningen i matematik.
 • Prioritera de lärandemål som är viktigast att eleven hinner med i planeringen.
 • Se till att dina instruktioner är explicita, det vill säga att de tydliggör både genomförandet och dina förväntningar på elevernas arbetssätt.
 • Ge eleverna möjlighet att själva resonera kring matematiska lösningar, både tillsammans med dig som lärare och med en kamrat. Erbjud ofta olika lösningsförslag som eleverna tillsammans utvärderar för att komma fram till en fungerande lösning.
 • Använd visuellt stöd – kroppsspråk, bilder, diagram och så vidare – både vid genomgångar och vid enskilda samtal med elever.
 • Använd laborativa arbetssätt.
 • Välj ut centrala symboler, termer och begrepp, även när ni repeterar ett område. Planera hur eleverna aktivt ska få träna på att använda symbolerna och begreppen många gånger och på olika sätt, genom att tala, skriva, laborera, rita och få återkoppling.
 • Ge alla instruktioner både muntligt och skriftligt. Filmade instruktioner underlättar för repetition efter behov.
 • Tydliggör och repetera vilken läsriktning eleverna förväntas använda vid exempelvis diagram och tallinjer.
 • Stötta eleverna i att förflytta sig mellan konkret och abstrakt matematik.
 • Förtydliga vilka illustrationer som är väsentliga för att lösa uppgiften.
 • Elever med språkstörning behöver undervisning och övning i att ta sig an faktatexter och textuppgifter i matematik även högre upp i skolåldern. När du själv formulerar text bör du tänka på att korta, enkla meningar underlättar för förståelsen av textens innehåll. Det är bra om det framgår tydligt vem som gör vad i texten.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Om språkstörning

Språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och att förstå språk. Den som har en språkstörning har avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord- och meningsförståelse.  Språkstörning kan se olika ut hos olika individer. Fler pojkar än flickor drabbas av språkstörning.

Källa: Hjärnfonden

LÄS ÄVEN

Forskare vill hjälpa mattelärare att bli mer aktiva i klassrummet

Fyra prisade lärare om hur de arbetar laborativt

Matte med för få problem