21 ämnesutbildningar ifrågasätts i ny granskning

Utredaren Ellinor Alvesson har varit delaktig i Universitetskanslerämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar. Foto: Eva Dahlin.

Många av landets ämnesutbildningar håller inte tillräckligt hög kvalitet, enligt en ny granskning av Universitetskanslersämbetet. Totalt handlar det om 21 utbildningar.

I februari i år lämnade ett antal högskolor och universitet in åtgärdsredovisningar för de ämnesutbildningar som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inte ansåg hålla måttet i en tidigare utvärdering. Totalt sett gällde det 44 ämnesutbildningar.

Nu har redovisningarna setts över av UKÄ som har beslutat att 21 ämneslärarutbildningar fortfarande inte uppfyller kraven för omdömet hög kvalitet, och måste komplettera sin åtgärdsplan ytterligare. Flest ifrågasatta utbildningar finns på Högskolan i Kristianstad – sex stycken. Tätt därefter kommer Göteborgs universitet.

Ellinor Alvesson, utredare på UKÄ, berättar att det inte är helt ovanligt att lärosäten måste åtgärda brister efter en utvärdering.

Vilka brister handlar det om som fortfarande inte är åtgärdade?

– Det kan vara olika anledningar till att man ännu inte fått beslut om hög kvalitet. Ibland handlar det om att de måste förtydliga sin åtgärdsredovisning, så i nuläget kan vi inte svara på vilka konkreta brister som kan komma att finnas kvar på de utbildningar som inte har fått något beslut, säger Ellinor Alvesson.

Säkerställer examensmålen

Vad är det ni bedömer när ni gör den här typen av utvärdering?

– I en uppföljning följer vi upp de brister som identifierats i en utvärdering. I det här fallet handlar det framförallt om personal och kompetensförsörjningen och om man har lyckats skapa en koppling mellan utbildning och forskning. Men också om hur utbildningen möjliggör och säkerställer att studenterna når examensmålen.

Framöver ska de ännu icke godkända utbildningarna lämna in kompletterande uppgifter. Vad händer om de fortfarande inte håller hög kvalitet?

– Om det fortfarande finns frågor kvar så genomför vi intervjuer. Om bristerna kvarstår efter det beslutar UKÄ om att återkalla examenstillståndet. I de fall ett statligt lärosäte förlorar ett examenstillstånd har de studenter som går på utbildningen rätt att fullfölja hela sin utbildning.

Möjlighet att slutföra studierna

Kan det finnas risk att de studenter som fullföljer sin utbildning inte får det de har rätt till?

– I de fall en utbildning läggs ner är en grundläggande princip att de studenter som påbörjat utbildningen får möjlighet att slutföra den inom en viss tid. Inför en nedläggning måste lärosäten ta ställning till flera olika frågor som har stor betydelse för studenternas rättssäkerhet.

Bristerna är överlägset störst inom matematik- och svenskämnet. Vad beror det på?

– Ämnesutbildningar i matematik har ofta ett krävande ämnesinnehåll, samt krav på forskningsbredd inom både matematik och matematikdidaktik. Även i svenska finns ett nationellt behov av att stärka kompetensen, både inom språk- och litteraturdidaktik.

Ämnesutbildningarna som är fortsatt ifrågasatta:

Göteborg universitet

- Ämneslärarexamen i idrott och hälsa på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i idrott och hälsa, årskurs 7-9.

- Ämneslärarexamen i matematik på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i matematik, årskurs 7-9.

Karlstad universitet

- Ämneslärarexamen i idrott och hälsa på gymnasienivå.

Högskolan Kristianstad

- Ämneslärarexamen i matematik på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i matematik, årskurs 7-9.

- Ämneslärarexamen i samhällskunskap på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i samhällskunskap, årskurs 7-9.

- Ämneslärarexamen i svenska, årskurs 7-9.

Luleå tekniska universitet

- Ämneslärarexamen i matematik på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i samhällskunskap på gymnasienivå.

Lunds universitet

- Ämneslärarexamen i matematik på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i svenska på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i svenska, årskurs 7-9.

Uppsala universitet

- Ämneslärarexamen i matematik på gymnasienivå.

Högskolan i Dalarna

- Ämneslärarexamen i svenska på gymnasienivå.

- Ämneslärarexamen i svenska, årskurs 7-9.

Högskolan i Gävle

- Ämneslärarexamen i svenska på gymnasienivå.

Högskolan Väst

- Ämneslärarexamen i svenska, årskurs 7-9.

- Ämneslärarexamen i svenska på gymnasienivå.

LÄS ÄVEN

Ämneslärare – har du rätt lön?

Utbildningen betalar sig inte

Få nya lärarstudenter i bristämnen